มติชนแจงผลดำเนินงาน 9 เดือนปี 65

มติชน

มติชนแจงผลดำเนินงาน 9 เดือนปี 65

วันที่ 11 พฤศจิกายน นางสาวปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัทมติชน จำกัด ( มหาชน) ได้ทำหนังสือชี้แจงผลการดำเนินงานไปยังกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่าผลประกอบการ 9 เดือน มติชน และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 544.98 ล้านบาท เทียบกับปี 2564 มีรายได้ 680.11 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.87 เนื่องจากในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้อื่น 167.24 ล้านบาท เป็นการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว เทียบกับ ปี 2565 มีรายได้อื่น 15.43 ล้านบาท

กรรมการผู้จัดการมติชน ระบุต่อไปว่า รายได้จากการดำเนินงาน 9 เดือน ของบริษัทและบริษัทย่อย รวม 529.55 ล้านบาท เทียบกับปี 2564 ที่ผ่านมามีรายได้ 512.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.25 ซึ่งเป็นผลจากการที่ บริษัทได้เร่งดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการขาย หลังจากที่ภาครัฐผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการจัดงานอีเวนต์ และงานสัมมนาเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.53 รายได้พ็อคเก็ตบุ๊ค และการขายสมาชิกสิ่งพิมพ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.07 และรายได้จากการอบรมวิชาชีพเพิ่มขึ้นร้อยละ 116 ความเข้มแข็งทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมทั้งสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เป็นเงิน 821.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.52 ของสินทรัพย์รวม

นางสาวปานบัวระบุในรายงานว่าต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย งวด 9 เดือนปี 2565 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการสูงขึ้นเล็กน้อย 11.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.69 สัมพันธ์กับรายได้ที่เพิ่มขึ้น ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้น 6.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.19 สาเหตุจากเงินเฟ้อ ทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นและอีกส่วนหนึ่งเป็นผลจากการสิ้นสุดมาตรการของรัฐบาล เช่นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การส่งเงินสบทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงนโยบายเข้มงวดค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ผลจากการปรับยุทธศาสตร์ธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด ทั้งการเติบโตของรายได้และการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน ตลอดจนการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ ผลประกอบการงวด 9 เดือน บริษัทมีกำไรสุทธิ 61.04 ล้านบาทเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 ที่กำไรสุทธิ 203.85 ล้านบาท หากตัดปัจจัยเรื่องของกำไรจากการจำหน่ายที่ดินแล้วนั้น ผลกำไรสำหรับงวด 9 เดือนปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 48.70 ล้านบาทเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 ที่กำไรสุทธิ 48.84 ล้านบาท