ผู้ถือหน่วยทรัสต์ SHREIT อนุมัติเลิกกอง-เพิกถอนจากตลาดหุ้น

คริสตอป วายบี แองเจโล่ ฟอซิเนสติ
คริสตอป วายบี แองเจโล่ ฟอซิเนสติ

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ SHREIT อนุมัติเลิกกอง-เพิกถอนออกจากตลาดหุ้น หลังขายสินทรัพย์โรงแรม 3 แห่งอ่วมพิษโควิดกว่า 2 ปี อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์รวมพุ่งแตะ 47% สูงกว่าเกณฑ์ ก.ล.ต.กำหนด

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายคริสตอป วายบี แองเจโล่ ฟอซิเนสติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ (SHREIT) รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ วันนี้ว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้อนุมัติการขายไปซึ่งสินทรัพย์ของ SHREIT โดยการขายหุ้นของ SPVs ผ่านตัวแทนการขายที่ได้รับการแต่งตั้ง สำหรับการขายผ่านการจัดการประมูลเพื่อคัดเลือกผู้ให้ราคาเสนอซื้อสูงสุด

ตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัททำการเจรจาและ/หรือข้อตกลง เพื่อกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไข ในการทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง บันทึกข้อตกลง และเอกสารต่าง ๆ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 262.13 ล้านเสียง สัดส่วน 82.7759% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องนี้จะไม่มีสิทธิออกเสียง

และอนุมัติการลดทุนของ SHREIT (ภายหลังการชำระหนี้ หนี้สินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด) จากการขายหุ้นใน SPVs ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 261.65 ล้านเสียง สัดส่วน 82.6247%

Advertisment

และอนุมัติการเลิกกองทรัสต์ และการชำระบัญชี โดยทรัสตีเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ที่จะดำเนินการรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สิน (ชำระบัญชี) ตามกฏหมายพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 261.65 ล้านเสียง สัดส่วน 82.6247%

และอนุมัติการขอเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์จากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 261.65 ล้านเสียง สัดส่วน 82.6247%

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 65 บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของ SHREIT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการขายทรัพย์สินของ SHREIT โดยการขายหุ้นของ SPVs ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 3 แห่ง ภายใต้กองทรัสต์ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม ได้แก่ โรงแรม Pullman Jakarta Central Park กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย, โรงแรม Capri by Fraser และโรงแรม IBIS Saigon South ในเมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

Advertisment

โดยการขายหุ้นดังกล่าวผ่านตัวแทนการขายที่ได้รับการแต่งตั้ง (ผู้ดำเนินการประมูล) สำหรับการขายผ่านการจัดการประมูลเพื่อคัดเลือกผู้ให้ราคาสนอซื้อสูงสุด (ผู้เข้าทำการเสนอซื้อ) ตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมอบอำนจให้คณะกรรมการของบริษัทจรจาและ/หรือข้อตกลง เพื่อกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขในการทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง บันทึกข้อตกลงและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยราคาเสนอซื้อขั้นต่ำทุกทรัพย์สินรวมกันจะต้องไม่น้อยกว่า 106,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4,005.60 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามที่ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ประเมินถึงความผันผวนของตลาดในปัจจุบันที่เกิดจากสภาพแวดล้อม โดยมีอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับความตึงเครียดทางการเมืองในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงด้านภาระหนี้สินที่มีอยู่ของกองทรัสต์อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์รวม ภายใต้กฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับกองรีททั้งหมดที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยกำหนดให้มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์รวมไม่เกิน 35% ปัจจุบัน SHREIT อยู่ที่ประมาณ 47%

จากปัจจัยต่าง ๆ ทำให้ลดโอกาสในการจัดหาเงินกู้ก้อนใหม่เพื่อนำไปชำระคืน ก่อนวันครบกำหนดชำระหนี้ของ Deutsche Bank ในวันที่ 9 ธ.ค. 2565 ในทำนองเดียวกันเมื่อพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิด dilution อย่างมีนัยสำคัญจากการเพิ่มทุน โดยราคาตลาดในปัจจุบันและความผันผวนของตลาดทุน ทางเลือกในการเพิ่มทุนจึงมีโอกาสเป็นไปได้น้อยเช่นเดียวกัน

SHREIT และเจ้าของโรงแรมรายอื่น ๆ ต่างเผชิญกับวิกฤตในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาโดยเริ่มจากผลกระทบรุนแรงของ COVID-19 และล่าสุดจากการที่อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกแข็งค่าขึ้น อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับความผันผวนของตลาดโดยรวม ซึ่งมีส่วนทำให้ความเสี่ยงสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนสูงขึ้นตามลำดับ