ก.ล.ต. เปิดสถิติ ทุจริตตลาดทุน ปี 2565 พุ่งขึ้นอย่างมีนัย

ก.ล.ต. เพิ่มธุรกิจรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล

สำนักงาน ก.ล.ต.รายงานสถิติ เปรียบเทียบปรับ-กล่าวโทษ “คดีอาญา-แพ่ง” พบปี 2565 ทุจริตตลาดทุน พุ่งสูงกว่าปี 2564 อย่างมีนัย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานการบังคับใช้กฎหมายในปี 2565 ที่ผ่านมา ในส่วนการดำเนินคดีอาญา รวม 418 ข้อหา จำนวน 209 ราย คิดเป็นจำนวนเงินค่าปรับ 126.56 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2564 อย่างมีนัยสำคัญ เพราะปี 2564 มีจำนวนแค่ 131 ข้อหา จำนวน 58 ราย คิดเป็นจำนวนเงินค่าปรับเพียง 45.67 ล้านบาท

ขณะที่ได้ดำเนินการกล่าวโทษจำนวนทั้งสิ้น 31 คดี รวมจำนวนผู้ถูกกล่าวโทษ 91 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีเพียง 10 คดี จำนวนผู้ถูกกล่าวโทษ 49 ราย

               

(บางเรื่องที่สำนักงานกล่าวโทษจะนับมากว่า 1 คดี เนื่องจากพฤติกรรมในเรื่องนั้นเป็นการกระทำความผิดที่ต่างประเภทกัน ซึ่งสามารถแยกดำเนินคดีได้)

ในส่วนการดำเนินคดีทางแพ่ง โดยตกลงทำบันทึกการยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. กำหนด ในปี 2565 มีจำนวน 8 คดี จำนวนผู้กระทำผิด 42 ราย รวมเงินค่าปรับทางแพ่ง 74.04 ล้านบาท และต้องชดใช้เงินเท่าผลประโยชน์ที่ได้รับ 22.15 ล้านบาท (เงินค่าปรับทางแพ่งและเงินค่าชดใช้คืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำผิด เป็นรายได้แผ่นดินที่นำส่งกระทรวงการคลังแล้ว) และต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอีก 1.95 ล้านบาท

Advertisement

และไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ.กำหนด โดยได้ส่งฟ้องศาลแพ่ง อีกจำนวน 2 ราย โดยจำนวนเงินที่ขอให้ศาลสั่งตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง ประกอบด้วย ค่าปรับ/เรียกคืนผลประโยชน์/ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ รวมจำนวน 12.08 ล้านบาท

ส่วนการบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินทางบริหาร ในปี 2565 ได้เพิกถอนความเห็นชอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนไปทั้งหมด 10 ราย สั่งพักใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน 4 รายและผู้สอบบัญชีอีก 1 ราย

นอกจานี้ ก.ล.ต.ได้รายงานข้อมูลรายชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. (Investor Alert) เพื่อเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการลงทุน โดยพบว่ายังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำนวน 268 ราย

Advertisement

ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวน 44 ราย ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน 1 ราย และยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล อีกจำนวน 1 ราย

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต.กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นหนึ่งในหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการให้ความคุ้มครองประชาชน ซึ่งทางสำนักงานก็ทำหน้าที่ด้านการพัฒนาควบคู่กันด้วย

ข้อมูลสถิติตลาดทุน โดย สำนักงาน ก.ล.ต.