แบงก์กรุงเทพ จ่ายปันผล 4.50 บาท/หุ้น กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ 24 เม.ย.นี้

ธนาคารกรุงเทพ BBL

ธนาคารกรุงเทพ เคาะจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นจากผลดำเนินงานปี 2565 อัตรา 4.50 บาทต่อหุ้น งวดสุดท้ายจ่าย 3 บาทต่อหุ้น กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ 24 เม.ย.นี้

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,589,793,023 บาท โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไร สะสม ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2566

               

โดยบอร์ดกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 30 ในวันที่ 12 เมยายน 2566 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร