อาคม ดึง 3 หน่วยงานสังกัดคลัง ร่วมมือส่งเสริมการออม-สกัดภัยการเงิน

กระทรวงการคลัง 3 หน่วยงาน ส่งเสริมการออม สกัดภัยการเงิน

รมว.คลัง ดึง “สคฝ.-กยศ.-กอช.” ผนึกกำลังส่งเสริมวินัยการออม-สร้างความรู้ความเข้าใจการคุ้มครองเงินฝาก-สร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันภัยการเงิน

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) กับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และ สคฝ. กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

เรื่อง “การส่งเสริมการออมและการคุ้มครองเงินฝาก รวมถึงความรู้ทางการเงินเจาะกลุ่มประชาชน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาเพื่อสนับสนุนและกระตุ้นวินัยการออม สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุ้มครองเงินฝากและการวางแผนทางการเงิน รวมถึงรู้เท่าทันภัยทางการเงิน ปูทางสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว”

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการ สคฝ. กล่าวว่า ตลอดช่วงเวลา 15 ปีที่ผ่านมา สคฝ.ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านกระบวนการภายใน ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร เพื่อรองรับพันธกิจในการคุ้มครองผู้ฝากเงินและชำระบัญชีสถาบันการเงิน หากเกิดวิกฤต สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองประสบปัญหาจนต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาต

Advertisement

นอกจากภารกิจหลักดังกล่าวแล้ว ยังมีภารกิจที่สำคัญอีกด้านหนึ่งเพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของสถาบันคุ้มครองเงินฝากที่ “พร้อมคุ้มครอง เคียงข้างคุณ” โดยการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบคุ้มครองเงินฝากของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและลดความตื่นตระหนกให้กับประชาชนผู้ฝากเงิน

“การลงนามความร่วมมือที่ สคฝ.ได้ทำร่วมกับ กอช. และ กยศ. ในครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่มีความสำคัญภายใต้กลยุทธ์การเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมการเงิน

อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การทำงานร่วมกันในหลากหลายมิติเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้พื้นฐานทางการเงินและตระหนักถึงการวางแผนการออมเงินอย่างถูกวิธีก่อนเข้าสู่วัยทำงาน”

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ กอช. กล่าวว่า กอช.ได้มุ่งสร้างฐานการออม ขับเคลื่อนบำนาญภาคประชาชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบ ที่ยังไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการจากรัฐได้วางแผนการออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ และเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำนาญ และให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกเมื่อสิ้นสภาพ

โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษา ออมเงินกับ กอช. เริ่มตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป เมื่อเข้าระบบการทำงานเป็นข้าราชการ มีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) หรือพนักงานบริษัทเอกชน มีประกันสังคม สามารถออมเงินกับ กอช. ต่อเนื่อง จนถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ จะได้รับบำนาญสองรูปแบบ คือ เงินออมขณะอยู่ในวัยเรียนจะได้รับเป็นเงินบำนาญรายเดือน ส่วนเงินที่ออมขณะอยู่ในช่วงระบบการทำงานจะได้รับเป็นเงินก้อน

Advertisement

ทั้งนี้ กอช.ได้ดำเนินการสร้างการรับรู้ เสริมสร้างความเข้าใจ ให้เกิดการตระหนักถึงการวางแผนทางการเงินในอนาคต รวมถึงการรู้เท่าทันภัยทางการเงิน ตั้งแต่วัยเรียน วัยทำงาน และวัยใกล้เกษียณ ให้มีการจัดสรรเงินที่ดี โดยเริ่มจากการแบ่งเงินรายรับ ใช้จ่ายหนี้สิน แบ่งเก็บออม จึงนำไปใช้สอยจับจ่ายในชีวิตประจำวัน

ซึ่งการออมกับ กอช. เป็นหนึ่งของสวัสดิการบำนาญจากรัฐในกลุ่มของอาชีพอิสระ ที่จะทำให้คุณและครอบครัว ได้มีความมั่นคงทางการเงินในอนาคต

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการ กยศ. กล่าวว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ร่วมมือกับสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืม ศิษย์เก่าผู้กู้ยืม ครู อาจารย์ รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุ้มครองเงินฝากและความรู้ทางการเงินพื้นฐาน สามารถวางแผนการเงินในระยะยาว รู้วิธีการวางแผนการจัดสรรรายได้ให้เพียงพอกับรายจ่ายต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

ปัจจุบัน กองทุนมีนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากกองทุนไปแล้วจำนวนกว่า 6.4 ล้านราย โดยมีผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทกว่า 6 แสนราย

กองทุนคาดหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมด้านการเงินหรือสร้างโอกาสเพิ่มเติมให้แก่ตนเอง ตลอดจนสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมให้กองทุนได้ตามกำหนด เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้องต่อไป

Advertisement

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร และสื่อความรู้การคุ้มครองเงินฝาก การออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ และรายละเอียดการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ได้ผ่านช่องเว็บไซต์ www.dpa.or.th หรือเพจเฟซบุ๊ก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก DPA และช่องทางการสื่อสารของ กอช. ได้ที่เว็บไซต์ www.nsf.or.th หรือเพจเฟซบุ๊ก กองทุนการออมแห่งชาติ – กอช. และช่องทางการสื่อสารของ กยศ. ได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th หรือเพจเฟซบุ๊ก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา