ควบรวมจบ TRUE เตรียมชงผู้ถือหุ้นไฟเขียวออกหุ้นกู้ 2.8 แสนล้านบาท

หุ้นกู้ true

บอร์ด TRUE เคาะออกหุ้นกู้ไม่เกิน 2.8 แสนล้านบาท เตรียมชงผู้ถือหุ้นไฟเขียว พร้อมอนุมัติงบฯ การเงินบริษัททรูเดิม-ดีแทค

วันที่ 15 มีนาคม 2566 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 วันที่ 28 เม.ย. 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ให้บริษัทออกหุ้นกู้ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัท และการลงทุน การขยายธุรกิจ การชำระคืนหนี้สินเดิม (Refinance) ตลอดจนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 280,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยังอนุมัติการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 8,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) โดยเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติในคราวเดียวกันด้วย

นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จะมีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัททรูเดิม) และของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ดีแทค) ด้วย เนื่องจากคณะกรรมการมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัททรูเดิม และของดีแทค


ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นหน้าที่ซึ่งคงค้างอยู่ของแต่ละบริษัทเดิมก่อนการควบรวม และผลจากการควบรวมบริษัททำให้บริษัททรูเดิมและดีแทคสิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล จึงไม่สามารถเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของตนเองได้