กรุงไทย ฉลอง 57 ปี จัดโปรพิเศษ โอนเงินต่างประเทศลดค่าฟี 57%

กรุงไทย
แฟ้มภาพ

ธนาคารกรุงไทย ฉลองครบรอบ 57 ปี จัดโปรโมชั่นพิเศษ โอนเงินต่างประเทศลดค่าธรรมเนียม 57% ตั้งแต่ 14 มี.ค.-31 ก.ค.นี้

วันที่ 18 มีนาคม 2566 ธนาคารกรุงไทย ฉลองครบรอบ 57 ปี เสนอบริการสำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่จะโอนเงินต่างประเทศ “Krungthai Business Warp โอนถึงไว ปลายทางรับเงินเต็มจำนวน” โดยลดค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างประเทศ 57% จากค่าธรรมเนียมปกติ ครอบคลุมประเทศปลายทางกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค.-31 ก.ค.2566 นี้

โดยมีเงื่อนไขโปรโมชั่น ดังนี้

Advertisement

1.ลูกค้านิติบุคคลที่ทำธุรกรรมโอนเงินต่างประเทศผ่านระบบ Krungthai Business โดยเลือกช่องทาง Krungthai BUSINESS WARP รับทันทีส่วนลดค่าธรรมเนียม 57% ของค่าธรรมเนียมตามอัตราปกติ

2.โอนออก 9 สกุลเงิน ได้แก่ AUD, CAD, EUR, GBP, HKD, JPY, NZD, SGD, USD

3.สำหรับการโอนเงินประเภท Charge OUR (เก็บค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศจากผู้ขอโอน)

Advertisement

4.Source of Fund ได้แก่ บัญชีเงินบาท และบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD)

5.วงเงินการให้บริการ น้อยกว่า USD 200,000 หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า ต่อรายการ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงวงเงินตามที่ธนาคารกำหนด)

6.โอนเงินได้ตามวัตถุประสงค์การโอนเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตเป็นการทั่วไป ไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการโอนเงิน

Advertisement

7.กรณีรายละเอียดการโอนหรือข้อมูลผู้รับเงินไม่ครบถ้วน หรือธนาคารปลายทางไม่อยู่ในเครือข่ายบริการ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนผ่านช่องทาง Krungthai BUSINESS WARP

8.โปรโมชั่นบริการโอนเงินต่างประเทศ Krungthai BUSINESS WARP มีการจำกัดปริมาณธุรกรรมที่โอนได้ในแต่ละสกุลต่อวัน

9.ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2566

โอนเงินกรุงไทย

10.ธนาคารถือว่าลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุกประการ

11.ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร หรือช่องทาง Krungthai Business หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้

12.หากเกิดกรณีพิพาทใดๆ การตัดสินของธนาคารถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด

13.ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด