กรุงไทย ฉลอง 57 ปี จัดโปรพิเศษ โอนเงินต่างประเทศลดค่าฟี 57%

กรุงไทย
แฟ้มภาพ

ธนาคารกรุงไทย ฉลองครบรอบ 57 ปี จัดโปรโมชั่นพิเศษ โอนเงินต่างประเทศลดค่าธรรมเนียม 57% ตั้งแต่ 14 มี.ค.-31 ก.ค.นี้

วันที่ 18 มีนาคม 2566 ธนาคารกรุงไทย ฉลองครบรอบ 57 ปี เสนอบริการสำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่จะโอนเงินต่างประเทศ “Krungthai Business Warp โอนถึงไว ปลายทางรับเงินเต็มจำนวน” โดยลดค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างประเทศ 57% จากค่าธรรมเนียมปกติ ครอบคลุมประเทศปลายทางกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค.-31 ก.ค.2566 นี้

โดยมีเงื่อนไขโปรโมชั่น ดังนี้

1.ลูกค้านิติบุคคลที่ทำธุรกรรมโอนเงินต่างประเทศผ่านระบบ Krungthai Business โดยเลือกช่องทาง Krungthai BUSINESS WARP รับทันทีส่วนลดค่าธรรมเนียม 57% ของค่าธรรมเนียมตามอัตราปกติ

2.โอนออก 9 สกุลเงิน ได้แก่ AUD, CAD, EUR, GBP, HKD, JPY, NZD, SGD, USD

3.สำหรับการโอนเงินประเภท Charge OUR (เก็บค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศจากผู้ขอโอน)

4.Source of Fund ได้แก่ บัญชีเงินบาท และบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD)

5.วงเงินการให้บริการ น้อยกว่า USD 200,000 หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า ต่อรายการ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงวงเงินตามที่ธนาคารกำหนด)

6.โอนเงินได้ตามวัตถุประสงค์การโอนเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตเป็นการทั่วไป ไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการโอนเงิน

7.กรณีรายละเอียดการโอนหรือข้อมูลผู้รับเงินไม่ครบถ้วน หรือธนาคารปลายทางไม่อยู่ในเครือข่ายบริการ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนผ่านช่องทาง Krungthai BUSINESS WARP

8.โปรโมชั่นบริการโอนเงินต่างประเทศ Krungthai BUSINESS WARP มีการจำกัดปริมาณธุรกรรมที่โอนได้ในแต่ละสกุลต่อวัน

9.ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2566

โอนเงินกรุงไทย

10.ธนาคารถือว่าลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุกประการ

11.ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร หรือช่องทาง Krungthai Business หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้

12.หากเกิดกรณีพิพาทใดๆ การตัดสินของธนาคารถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด


13.ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด