กรุงศรีฯ ผลัดใบ ซีอีโอลาออก แบงก์เตรียมตั้งคนใหม่แทน

เซอิจิโระ อาคิตะ
เซอิจิโระ อาคิตะ

กรุงศรีฯ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ บอร์ดธนาคารรับทราบ “เซอิจิโระ อาคิตะ” ลาออก เตรียมไปปฏิบัติหน้าที่อื่นในกลุ่ม MUFG แบงก์เตรียมตั้งคนใหม่แทน

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารกรุงศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 มีมติรับทราบการลาออกของ นายเซอิจิโระ อาคิตะ จากการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร ตำแหน่งกรรมการธนาคาร (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนธนาคาร) รวมถึงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของธนาคาร

โดยให้มีผลตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นตามแนวปฏิบัติของกลุ่ม MUFG ในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย

ทั้งนี้ ธนาคารจะดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งแทน และจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบต่อไป

Advertisement