ก.ล.ต. เปิดข้อมูลปี’65 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแห่โอนย้ายกอง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดข้อมูลปี’65 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แห่โอนย้ายกอง ตามความประสงค์ของนายจ้าง

วันที่ 25 มีนาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) และการเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเข้าร่วมกองทุนหลายนายจ้าง บนราชกิจจานุเบกษา ไปแล้วนั้น ก.ล.ต. ขอให้รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

ในครึ่งหลังของปี 2565 มี PVD ที่จัดตั้งกองใหม่จำนวน 1 กอง ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แอสเซท พลัส มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้วและจดเลิกเพื่อโอนย้ายไปยังกองแบบ master pooled fund (แบบที่มีหลายนายจ้างและหลายนโยบายการลงทุน) จากเดิมเป็นกองแบบ single fund ที่มีนโยบายการลงทุนเพียงนโยบายเดียว จำนวน 5 กอง ได้แก่

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อยุธยาตราสารหนี้ 2 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท แวนด้าแพค จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานในกลุ่มบริษัท เอฟ.อี.ชิลลิค (กรุงเทพฯ) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

Advertisement

นายจ้างต้องการให้ลูกจ้างมีทางเลือกมากขึ้น

การโอนย้ายไปนั้น เป็นไปตามความประสงค์ของนายจ้างที่ต้องการให้ลูกจ้างสมาชิก PVD มีทางเลือกมากขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความคล่องตัวในการจัดการกองทุน

ทั้งนี้ เรื่องการออกประกาศการจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเข้าร่วมกองทุนหลายนายจ้าง เป็นเรื่องที่ ก.ล.ต. ในฐานะนายทะเบียน PVD ตาม พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ จะรวบรวมและนำมาประกาศปีละ 2 ครั้ง (กลางปี กับสิ้นปี) โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สถิติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ 31 ธ.ค. 2565 มีดังนี้

จำนวนนายจ้าง 21,898 ราย เพิ่มขึ้น 5.07% จากสิ้นปี 2564 ที่มีอยู่ 20,841 แห่ง

สมาชิก 2,877,301 คน เพิ่มขึ้น 0.37% จากสิ้นปี 2564 ที่มีอยู่ 2,866,563 คน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,382,904 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.35% จากสิ้นปี 2564 ที่มีอยู่ 1,338,083 ล้านบาท

กองทุน 363 กอง ลดลง 1.36% จากสิ้นปี 2564 ที่มีอยู่ 368 กองทุน (โดยมีนายจ้างยกเลิกกองเพื่อโอนย้ายไปเข้า master pooled fund 7 กองทุน และมีการจัดตั้งใหม่ 2 กองทุน)

Advertisement

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ “รายงานการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565” ได้ที่ https://www.thaipvd.com/uploads/document/29ea1980-4f18-4202-9c41-9e8959085bcf