นกแอร์ รายงานความคืบหน้าแผนฟื้นฟูกิจการ แจงเหตุขอยืดส่งงบปี 2565

นกแอร์

สายการบินนกแอร์ รายงานความคืบหน้าแผนฟื้นฟูกิจการระหว่าง 29 ..65 จนถึง 28 มี..66 ชำระหนี้ด้วยเงินสดตามเงื่อนไขทั้งสิ้น 74.8 ล้านบาท หลังสถานการณ์เดินทางของผู้โดยสารแนวโน้มดีขึ้น หนุนสภาพธุรกิจโดยรวมจะกลับมาในทิศทางที่ดีขึ้น พร้อมแจงเหตุขอยืดส่งงบปี’65 เป็นภายใน 31 ..

วันที่ 1 เมษายน 2566 ดร.วุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด(มหาชน) หรือ NOK รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ และคำร้องขอแก้ไขแผนของ NOK ตามมติจากที่ประชุมเจ้าหนี้ ซึ่งมีผลแต่งตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ 4 ท่าน อันได้แก่ 1.นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร 2.นายไต้ชอง อี 3.นายปริญญา ไววัฒนา และ 4.นายชวลิต อัตถศาสตร์

หลังจากวันที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ ผู้บริหารได้ดำเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ โดยมีความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2566 (ปีที่ 2 ไตรมาสที่ 2) ดังต่อไปนี้

การชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ : ตามวิธีการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แต่ละกลุ่มที่กำหนดในบทที่ 7 ของแผนฟื้นฟูกิจการ ภายหลังได้รับคำสั่งถึงที่สุดให้ได้รับชำระหนี้นั้น สำหรับการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2566 ผู้บริหารแผนได้

Advertisement

ชำระหนี้เป็นเงินสดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,854,365.38 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ และ 74,808,150.84 บาท คิดเป็น 100% ของหนี้ที่ถึงกำหนดชำระตามแผนฟื้นฟูกิจการ และมีหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ คิดเป็น 98% ของหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

จากผลการดำเนินงานดังกล่าวของบริษัทและผู้บริหารแผน แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการดำเนินการตามที่แผนฟื้นฟูกิจการกำหนด ประกอบกับสถานการณ์การเดินทางของผู้โดยสารมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ บริษัทจึงคาดการณ์ว่าสภาพธุรกิจโดยรวมจะกลับมาในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทกลับมาดำเนินการได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากมีความคืบหน้าบริษัทจะแจ้งให้ทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

นอกจากนี้ขอแจ้งการส่งงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทและบริษัทย่อยล่าช้า เนื่องจากบริษัทได้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม่ ประกอบกับบริษัทได้ปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์สำหรับการจองบัตรโดยสาร จึงทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการสอบทานข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อมูลงบการเงินมีความถูกต้อง บริษัทจึงยังไม่สามารถนำส่งงบการเงินประจำปี 2565 ได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม2566

อย่างไรก็ตามบริษัทได้เร่งประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การจัดทำงบการเงินแล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือและคาดว่าจะสามารถนำส่งงบการเงินประจำปี 2565 พร้อมทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566