NOK แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ชำระหนี้ตามกำหนดแผนฟื้นฟู

nok air
ภาพจาก Facebook Nok Air

สายการบินนกแอร์ “NOK” แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ชำระหนี้งวด 29 ก.ย.-28 ธ.ค. 65 ตามกำหนดแผนฟื้นฟูกิจการ ชี้สถานการณ์การเดินทางของผู้โดยสารดีขึ้น ปัจจัยหนุนธุรกิจกลับมาดำเนินการได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า จากเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ และคำร้องขอแก้ไขแผนของบริษัทตามมติจากที่ประชุมเจ้าหนี้ ซึ่งมีผลแต่งตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ 4 ท่าน ได้แก่ 1.นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร 2.นายไต้ ชอง อี 3.นายปริญญา ไววัฒนา และ 4.นายชวลิต อัตถศาสตร์

หลังจากวันที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ ผู้บริหารได้ดำเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ โดยมีการดำเนินงานตามแผนระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ดังต่อไปนี้

– ตามวิธีการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แต่ละกลุ่มที่กำหนดในบทที่ 7 ของแผนฟื้นฟูกิจการ ภายหลังได้รับคำสั่งถึงที่สุดให้ได้รับชำระหนี้นั้น สำหรับการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ผู้บริหารแผนได้ชำระหนี้เป็นเงินสดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,869,418.09 เหรียญสหรัฐ และ 58,524,183.83 บาท

จากผลการดำเนินงานดังกล่าวของบริษัทและผู้บริหารแผน แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการดำเนินการตามที่แผนพื้นฟูกิจการกำหนด ประกอบกับสถานการณ์การเดินทางของผู้โดยสารมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ บริษัทจึงคาดการณ์ว่าสภาพธุรกิจโดยรวมจะกลับมาในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทกลับมาดำเนินการได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Advertisment