บลจ.อีสท์สปริง ออกกองทุนตราสารหนี้เทอมฟันด์ อายุ 1 ปี เปิดจอง 3-7 เม.ย.นี้

ส่องยีลด์กองทุนหุ้นสหรัฐ

บลจ.อีสท์สปริง ออกกองทุนพันธบัตรรัฐอายุ 1 ปี เน้นลงทุนในตราสารที่มุ่งให้เกิดการรักษาเงินต้น ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท เปิดจอง 3-7 เม.ย.นี้

วันที่ 2 เมษายน 2566 นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า บริษัทฯ เปิดตัวกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y1 (ES-GOVCP1Y1) ซึ่งเป็นกองทุนประเภทเทอมฟ้นด์ที่มุ่งรักษาเงินต้น ซึ่งผู้ลงทุนจะมีโอกาสได้รับเงินต้นคืน 100% และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยเปิดเสนอขายตั้งแต่วันที่ 3-7 เมษายน 2566 มูลค่าโครงการ 500 ล้านบาท ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

โดยกองทุนนี้มีนโยบายที่จะนำเงินลงทุนไปลงทุนในตราสารที่มุ่งให้เกิดการรักษาเงินต้น ได้แก่ ตราสารหนี้ภาครัฐ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน ในอัตราส่วนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุน

ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยในสัดส่วน 100% ที่ให้ผลตอบแทนประมาณ 1.70% ต่อปี โดยหลังจากหักค่าใช้จ่ายประมาณ 0.15% ต่อปีแล้ว คาดว่าผู้ลงทุนจะได้รับประมาณการผลตอบแทนอยู่ที่ 1.55% ต่อปีของ NAV

สำหรับกองทุน ES-GOVCP1Y1 จะลงทุนครั้งเดียว และถือทรัพย์สินที่ลงทุนจนครบอายุโครงการ (Buy and Hold) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ และทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยทุกราย ไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ

Advertisment