3BB อ้างธุรกิจแข่งขันสูง-ต้นทุนพุ่ง กระทบแคชโฟลว์ ค้างจ่ายค่าเช่า JASIF

3BB - JASIF

JASIF แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ “3BB” จ่ายค่าเช่าทรัพย์สินยังไม่ครบ อ้างแคชโฟลว์ได้รับผลกระทบจากสาเหตุ “ธุรกิจแข่งขันสูง-ต้นทุนพุ่ง” ยอมจ่ายค่าปรับชำระล่าช้า 7.50%

วันที่ 18 เมษายน 2566 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การชำระค่าเช่าของบริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (3BB)

โดยชี้แจงว่า ณ วันที่ 17 เมษายน 2566 กองทุนได้รับค่าเช่าทรัพย์สินใยแก้วนำแสงจาก 3BB จำนวน 750 ล้านบาท จากค่าเช่าประจำเดือน ปี 2566 เท่ากับ 943.1 ล้านบาท และยังมียอดค้างซำระบางส่วน จำนวน 193.1 ล้านบาท นอกจากนี้ 3BB แจ้งกับกองทุนว่า เนื่องจากธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตมีการแข่งขันสูงอย่างต่อเนื่อง และต้นทุนการดำเนินงานปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของ 3BB

               

ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าระหว่างกองทุนกับ 3BB นั้น 3BB สามารถชำระค่าเช่าล่าช้าได้ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระ (Due Date) ซึ่งจะครบกำหนด ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 โดยในระหว่างนี้ 3BB จะต้องเสียค่าปรับในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี จนกว่าจะชำระค่าเช่าครบถ้วน

โดยบริษัทจัดการจะติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับผลกระทบที่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการจะรายงานความคืบหน้าต่อไป