หุ้นกู้ออกใหม่เดือน พ.ค. “ADVANC-IRPC-BAM-JMART” แห่เสนอขาย

หุ้นกู้

รวมหุ้นกู้ออกใหม่เตรียมเสนอขายนักลงทุนเดือนพฤษภาคม 2566 พร้อมายดอกเบี้ยสูงน่าสนใจ

วันที่ 29 เมษายน 2566 ผู้สื่อข่าวรานงานข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA ) พบว่ามูลค่าการออกหุ้นกู้ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2566 มีจำนวน 274,027 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.66% จากช่วงเดียวกันของปี 2565 ที่มียอดออกหุ้นกู้ที่ 266,917 ล้านบาท

สำหรับในเดือนพฤษภาคม 2566 ยังหุ้นกู้ที่เตรียมเปิดเสนอขายและให้ดอกเบี้ยสูงน่าลงทุน “ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมมาให้ มีดังนี้

               

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส : ADVANC

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC  คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (โดยไม่รวมถึงบุคคลธรรมดา) และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย [ ]% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย [ ]% ต่อปี
 • ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 อัตราดอกเบี้ย [ ]% ต่อปี
 • ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 อัตราดอกเบี้ย [ ]% ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

Advertisement
 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA+(tha)
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA+(tha)

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2566โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1.  เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ของ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2566 (AWN235A) ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566
 2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อใช้ในการซื้อสินทรัพย์

ไออาร์พีซี : IRPC

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัล ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้ โดยแบ่งเป็น หุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้ดิจิทัล และหุ้นกู้ดิจิทัล

หุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้ดิจิทัล เสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาทีเป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซือในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) ได้แก่

Advertisement
 • ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.20-3.40% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 3.70-3.90% ต่อปี
 • ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 อัตราดอกเบี้ย 4.00-4.20% ต่อปี
 • ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 อัตราดอกเบี้ย 4.20-4.40% ต่อปี

โดยชุดที่ 1-4 เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 26, 29-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

หุ้นกู้ดิจิทัล เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (เฉพาะบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (มิใช่ผู้เยาว์) ซึงเป็นผู้ถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว และมีภูมิลําเนาและถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น) ได้แก่

 • ชุดที่ 5 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.20-3.40% ต่อปี
 • ชุดที่ 6 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 3.70-3.90% ต่อปี
 • ชุดที่ 7 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 อัตราดอกเบี้ย 4.00-4.20% ต่อปี
 • ชุดที่ 8 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 อัตราดอกเบี้ย 4.20-4.40% ต่อปี

โดยชุดที่ 5-8 เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เพียงช่องทางเดียวคือการจองซื้อผ่านวอลเลตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เท่านั้น

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-(tha)
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-(tha)

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1. เพื่อนําไปชําระหนี้หุ้นกู้รุ่น IRPC239A ซึ่งจะครบกําหนดไถ่ถอนในเดือน กันยายน พ.ศ. 2566
 2. เพือชําระคืนเงินกู้-ผู้ออกหุ้นกู้จะนําเงินที่ได้รับจากการออก และเสนอขายหุ้นกู้ในครังนี้ไปชําระคืนเงินกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือบริษัทในกลุ่มของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีต่อสถาบันการเงินซึ่งมีความสัมพันธ์กับที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้จัดจําหน่ายหุ้นกู้สําหรับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ในครังนี้ โดยต้องคืนธนาคารที่มีส่วนรวมในการออกหุ้นกู้ รวม 4 ธนาคาร รวม 4,355 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณ 3-4% เงินกู้จากสถาบันการเงินอื่นที่ไม่มีความสัมพันธ์กับที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้จัดจําหน่ายหุ้นกู้โดยต้อง คืนธนาคาร รวม 2,619 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณ 3-4% ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้เงินสดของผู้ออกหุ้นกู้ชําระคืนไปก่อนแล้วในวันครบชําระหุ้นกู้ดังกล่าว รวม 275 ล้านบาท
 3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจทั่วไป เช่น ชําระคืนเงินกู้ระยะสั้นบางส่วน และ/หรือเพื่อการขยายธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้

บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ : BAM

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย [ ]% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย [ ]% ต่อปี
 • ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 อัตราดอกเบี้ย [ ]% ต่อปี
 • ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 อัตราดอกเบี้ย [ ]% ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A-“
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A-” แนวโน้ม “Stable”

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 12 และ 15-16 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1. เพื่อใช้ในการซื้อสินทรัพย์ หรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน
 2. เพื่อชำระคืนเงินกู้ หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้
 3. เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนภายในกิจการของบริษัท

เจ มาร์ท : JMART

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 4.6% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป (รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่) และผู้ลงทุนสถาบัน

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+”
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB” แนวโน้ม “Stable”

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

 1. เพื่อลงทุนในโครงการลงทุนใหม่ของบริษัท
 2. เพื่อเตรียมการรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย บริษัทร่วม
 3. เพื่อลงทุนในบริษัทอื่นที่บริษัทได้เข้าไปลงทุน
 4. เพื่อนำไปคืนเงินกู้ยืมให้กับสถาบันการเงิน หรือหุ้นกู้

ช. การช่าง : CK

บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.00-3.30% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนด อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย []% ต่อปี
 • ชุดที่ 3 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนด อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 อัตราดอกเบี้ย []% ต่อปี
 • ชุดที่ 4 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนด อายุ 10  ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576  อัตราดอกเบี้ย 4.00-4.15% ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A-“
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A-” แนวโน้ม “Stable”

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1. เพื่อรองรับการลงทุนหรือเพื่อการขยายธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อย บริษัทร่วม ในโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. เพื่อชำระคืนหนี้
 3. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น : SAWAD

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน)

ผู้ค้ำประกัน คือ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด ได้ออกสัญญาค้ำประกันสำหรับหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ให้แก่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ (สัญญาค้ำประกัน)

ทั้งนี้โปรดพิจารณารายละเอียดของสัญญาค้ำประกัน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดภายใต้เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.15-4.30% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.35-4.50% ต่อปี
 • ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 4.50-4.65% ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+”
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+” แนวโน้ม “Stable”

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเงินทุนหมุนเวียน และชำระหนี้จากการออกหุ้นกู้

อารียา พรอพเพอร์ตี้ : A

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ A คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 6.90% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี
 • ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 7.40% ต่อปี

หลักประกัน คือ

1. สิทธิในบัญชีเงินฝากซึ่งจะได้จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในอัตราส่วน 1 : 1 ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ขายได้ทั้งหมดในวันออกหุ้นกู้ และเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้นำเงินซึ่งฝากไว้ในบัญชีหลักประกันทางธุรกิจไปใช้ชำระหนี้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน ผู้ออกหุ้นกู้จะนำทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 1,865,614,300 บาท ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 1(ข) ของข้อกำหนดสิทธิมาจด จำนองทดแทน

2. ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนำอสังหาริมทรัพย์มาจดจำนองเป็นประกันได้ภายใน 7 วันนับจากวันออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เป็นประกัน ในอัตราส่วน 1 : 1 ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ขายได้ทั้งหมดในวันออกหุ้นกู้โดยไม่ต้องจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจตามข้อ 1.

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “B+”
 • หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

 1. เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ A238A ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ทั้งจำนวนหรือบางส่วน จำนวน ไม่เกิน 1,348.50 ล้านบาท
 2. เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือบริษัทอื่นและ/หรือบุคคลอื่นบางส่วนหรือทั้งหมด จำนวนไม่เกิน 170.00 ล้านบาท
 3. เงินที่เหลือจากการใช้ชำระคืนหุ้นกู้ A238A และชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือบริษัทอื่น และ/หรือบุคคลอื่นบางส่วนหรือทั้งหมด ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ได้แก่ การสำรองจ่ายค่าก่อสร้าง ค่าพัฒนาโครงการ ค่าที่ดินดอกเบี้ย และภาษี เป็นต้น จำนวนไม่เกิน 281.50 ล้านบาท

บริทาเนีย : BRI

บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น

 • ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.70% ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 18-19 และ 22 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1. เพื่อใช้ในการซื้อสินทรัพย์ หรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน
 2. เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
 3. เพื่อเป็นเงินลงทุนที่ใช้หมุนเวียนในกิจการ

ทรู มันนี่ : TMN

บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด หรือ TMN ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 3 วัน ดอกเบี้ย 5.95% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่  องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

 1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนบริหารสภาพคล่อง
 2. เพื่อใช้ลงทุนในการขยายธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มบริษัท แอสเซนด์ มันนี่ จำกัด

โคลเวอร์ เพาเวอร์ : CV

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1. เพื่อขยายธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิง (Fuel Supply) ที่รวมถึงธุรกิจรับกำจัดขยะ และเพื่อขยายธุรกิจด้านพลังงาน ไฟฟ้า (Power Producer)
 2. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

พรีบิลท์ : PREB

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ PREB ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 4.85% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB
 • หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

อินโดรามา เวนเจอร์ส : IVL

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย [ ]% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย [ ]% ต่อปี
 • ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 อัตราดอกเบี้ย [ ]% ต่อปี
 • ชุดที่ 4 อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 อัตราดอกเบี้ย [ ]% ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “AA-“
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “AA-“

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้เดิม และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

เนาวรัตน์พัฒนาการ : NWR

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) หรือ NWR คาดออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.95% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ-หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
 2. ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค : ECF

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) หรือ ECF คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกทีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อัตราดอกเบี้ย 6.85% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 7.05% ต่อปี
 • ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 7.15% ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BB”
 • หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1. เพื่อชำระคืนหุ้นกู้รุ่น ECF236Aที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 จำนวน 200.00 ล้านบาท
 2. เพื่อชำระคืนหุ้นกู้รุ่น ECF23DA ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 จำนวน 60.00 ล้านบาท
 3.  เพื่อใช้ชำระหนี้เงินกู้ยืมบริษัทและบริษัทย่อย
 4. นำเงินไปซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์

ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส : DTP

บริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส จำกัด หรือ DTP คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายใหญ่ องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้ค้ำประกันคือ หนังสือค้ำประกันโดยบริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 99.80 ของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 100.00 ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยผู้ค้ำประกันตกลงรับผิดชำระเงินตามจำนวนสูงสุดที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชำระภายใต้หนังสือค้ำประกันเป็นจำนวนไม่เกิน 6,080.00 ล้านบาท

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 6.90% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 7.20% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

 1. เพื่อนําไปชําระคืนหนี้แก่เจ้าหนี้
 2. เพื่อเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและบริษัทในกลุ่ม สำหรับใช้ในธุรกิจ
 3. เพื่อเตรียมไว้ใช้ลงทุนโดยตรงในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพและเพื่อเป็นเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
 4. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

บี จิสติกส์ : B

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ B คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 7.35% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 11-12 และ 15 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อปล่อยกู้ให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทในเครือใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัท

เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ : ETC

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดอายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 5.40-5.60% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB-“
 • หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1. เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจโรงงานไฟฟ้าขยะของบริษัท และบริษัทย่อย เช่น การจัดซื้อที่ดิน การก่อสร้างโรงงานโรงไฟฟ้า การจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น
 2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย

ไมโครลิสซิ่ง : MICRO

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ MICRO คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 6.20% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BB+”
 • หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1. ใช้สำหรับคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อลดสัดส่วนเงินกู้ยืมหมุนเวียนระยะสั้นให้เหมาะสมกับระยะเวลาการปล่อยสินเชื่อของบริษัท
 2. เพื่อเป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจสินเชื่อ ได้แก่ การปล่อยสินเชื่อรถบรรทุกมือสองซึ่งเป็นธุรกิจหลักปัจจุบันของบริษัท และ/หรือเป็นแหล่งเงินทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อขยายธุรกิจกับบริษัทย่อยของบริษัท

กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส : KCAR

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) หรือ KCAR คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัท อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย [ ]% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-
 • หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อ

 1. ชำระหนี้เดิม KCAR237A มูลค่า 700.00 ล้านบาท ภายในเดือนกรกฎาคม 2566
 2. เป็นเงินทุนหมุนเวียน ภายในเดือนสิงหาคม 2566

ริชี่ เพลซ 2002 : RICHY

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) หรือ RICHY ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ค้ำประกันโดยหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ-หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยมีหลักประกัน ได้แก่

 1. ที่ดินเปล่า มูลค่าประเมินประมาณ 7.56 ล้านบาท
 2. ห้องชุดในโครงการริชพาร์ค แอท เจ้าพระยา จำนวน 21 ห้อง มูลค่าประเมินประมาณ 56.33 ล้านบาท
 3. ห้องชุดในโครงการ “ดิ เอท คอลเลคชั่น” จำนวน 40 ห้อง มูลค่าประเมินประมาณ 199.78 ล้านบาท
 4. ห้องชุดในโครงการริชพาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 จำนวน 12 ห้อง มูลค่าประเมินประมาณ 90.76 ล้านบาท

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 9-11 พฤาภาคม 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1. เพื่อใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ของหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) คร้ังที่1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (RICHY235A)
 2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ เช่น ค่าโฆษณา ค่าบริหาร ดอกเบี้ยและภาษี เป็นต้น และเงินทุนในการก่อสร้างโครงการริชพอยท์วุฒากาศ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

มัด แอนด์ ฮาวด์ : MUD

บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) หรือ MUD ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น

 • ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 5.40% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 5.80% ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB-“
 • หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้

 1. เพื่อใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ รวม 517.70 ล้านบาท-รุ่น MM237A มูลค่า 217.70 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดชำระในเดือนกรกฎาคม 2566-รุ่น MM23NA มูลค่า 300.00 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดชำระในเดือนพฤศจิกายน 2566
 2. เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ และใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียน 82.30 ล้านบาท