ธปท. แจงปมเลื่อนออกเกณฑ์จัดตั้ง Virtual Bank

นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยม
นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

ธปท. แจงเหตุผลเลื่อน Virtual Bank วางกรอบชงหลักเกณฑ์อนุญาตจัดตั้งให้กระทรวงการคลังพิจารณาภายในเดือน ก.ค. 2566 ชี้ต้องขยายความเงื่อนไขหลักเกณฑ์ รวมถึงปรับเพิ่มขั้นตอนรับสมัคร-คัดเลือก

วันที่ 27 เมษายน 2566 นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า หลังจากที่ (ธปท. เปิดรับฟังความคิดเห็น เรื่อง แนวทางการอนุญาตให้จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) ระหว่างวันที่ 12 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น

ธปท. ได้รับคำถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และผู้ประกอบธุรกิจทั้งในไทยและในต่างประเทศ โดยมีการสอบถามรายละเอียดของหลักเกณฑ์ในหลายมิติ ซึ่งบางประเด็นมีความสำคัญและอาจกระทบการตัดสินใจหรือการออกแบบแผนงานของผู้สมัคร รวมถึงรูปแบบการประกอบธุรกิจของ Virtual Bank ที่จะถูกจัดตั้ง

               

ทั้งนี้ เพื่อให้ Virtual Bank สามารถนำเสนอบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้ให้บริการแต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

ธปท. จึงเห็นควรดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

1.ขยายความในเงื่อนไขของหลักเกณฑ์ รวมทั้งเพิ่มเติมรายละเอียดในคู่มือสำหรับผู้สมัครให้มีความชัดเจน เพื่อให้ผู้สมัครทุกรายได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจอย่างเพียงพอและเท่าเทียม ซึ่งทำให้ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งในส่วนที่มีการเพิ่มรายละเอียดหรือเงื่อนไขอย่างมีนัยสำคัญ

2.ปรับเพิ่มขั้นตอนในกระบวนการรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกเพื่อให้มั่นใจว่าผู้สมัครทุกรายได้รับข้อมูลและโอกาสอย่างเท่าเทียม โปร่งใส เช่น มีการชี้แจงข้อมูลให้กับผู้สมัครพร้อม ๆ กัน ปรับรูปแบบกระบวนการติดต่อสอบถามระหว่าง ธปท. และผู้สมัคร เพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกัน

เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นเป็นไปอย่างครบถ้วนและรัดกุม ธปท. จึงขอเลื่อนกำหนดการออกหลักเกณฑ์การอนุญาตให้จัดตั้ง Virtual Bank ฉบับสมบูรณ์ออกไป โดยคาดว่าจะเสนอหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้กระทรวงการคลังพิจารณาภายในเดือนกรกฎาคม 2566

ทั้งนี้ ธปท. คาดว่าจะเสนอหลักเกณฑ์การอนุญาตให้จัดตั้ง Virtual Bank ให้กระทรวงการคลังพิจารณาภายในเดือนกรกฎาคม 2566 และเปิดรับสมัครได้ในช่วงปลายไตรมาส 3 ปี 2566 ก่อนจะมีกระบวนการคัดเลือกและประกาศผลผู้ที่เหมาะสมภายในสิ้นปี 2567 โดย Virtual Bank ที่มีความพร้อมน่าจะเริ่มเปิดดำเนินการได้ภายในสิ้นปี 2568 (กำหนดการเดิม คือ เปิดรับสมัครช่วงไตรมาส 2 ปี 2566 คัดเลือกและประกาศผลภายในไตรมาส 2 ปี 2567 และเริ่มเปิดดำเนินการได้ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2568)