บลจ.อีสท์สปริงเสนอขายกองทุนพันธบัตรมุ่งรักษาเงินต้น 4-11 ก.ค.นี้

บลจ.อีสท์สปริง

บลจ.อีสท์สปริงเสนอขาย 2 กองทุนพันธบัตรมุ่งรักษาเงินต้น อายุ 6 เดือน และ 1 ปี ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท เปิดขายระหว่าง 4-11 กรกฎาคม 2566

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ขณะนี้ความต้องการกองทุนประเภทเทอมฟันด์ที่มุ่งรักษาเงินต้นยังคงมีอย่างต่อเนื่อง จากความต้องการของนักลงทุนจำนวนมากที่กำลังมองหาโอกาสได้รับเงินต้นคืน 100% และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุน

ดังนั้น บริษัทจึงเตรียมเปิดเสนอขายพร้อมกัน 2 กองทุน คือ กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M2 (ES-GOVCP6M2) อายุ 6 เดือน มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท และกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y4 (ES-GOVCP1Y4) อายุ 1 ปี มูลค่าโครงการ 1,500 ล้านบาท โดยเปิดเสนอขายตั้งแต่วันที่ 4-11 กรกฎาคมศกนี้ ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

ทั้งนี้ กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M2 (ES-GOVCP6M2) และ 1Y4 (ES-GOVCP1Y4) มีนโยบายเหมือนกันคือการนำเงินไปลงทุนในตราสารที่มุ่งให้เกิดการรักษาเงินต้น ได้แก่ ตราสารหนี้ภาครัฐ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ในสัดส่วน 100% โดยคาดหวังผลตอบแทนสำหรับกองทุนอายุ 6 เดือน ประมาณ 1.99% ต่อปี โดยหลังจากหักค่าใช้จ่ายประมาณ 0.24% ต่อปีแล้ว คาดว่าผู้ลงทุนจะได้รับประมาณการผลตอบแทนอยู่ที่ 1.75% ต่อปีของ NAV และกองทุนอายุ 1 ปีประมาณ 2.03% ต่อปี หักค่าใช้จ่ายประมาณ 0.23% ต่อปีแล้ว คาดว่าผู้ลงทุนจะได้รับประมาณการผลตอบแทนอยู่ที่ 1.80% ต่อปีของ NAV

กองทุน ES-GOVCP6M2 และกองทุน ES-GOVCP1Y4 จะลงทุนครั้งเดียว และถือทรัพย์สินที่ลงทุนจนครบอายุโครงการ (Buy and Hold) โดยบริษัทจะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยทุกราย ไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ

อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ โดยผู้ลงทุนจะไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ES-GOVCP6M2 และกองทุน ES-GOVCP1Y4 นี้ในช่วงเวลา 6 เดือนและ 1 ปีได้ ตามลำดับ


ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้ และบริษัทจัดการจะสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ เฉพาะเมื่อมีความจำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ