ALL ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สั่งให้จ่ายหนี้ 1.48 พันล้าน ภายใน 31 ก.ค. ไม่จ่ายเจอฟ้องร้อง

ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์

ธนาคารกรุงศรีฯ ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ALL จำนวน 4 รุ่น ส่งหนังสือแจ้ง “ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์” สั่งให้จ่ายหนี้ทันที 1.48 พันล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดบวกเพิ่ม 2% จากปกติ ภายในวันที่ 31 ก.ค. 66 หากไม่จ่ายเตรียมฟ้องร้องบังคับดคี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นายธนากร ธนวริทธิ์ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯว่า หลังจากเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 หุ้นกู้ของบริษัทมีการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทั้งหมด 4 ชุด มูลค่า 16,901,174.95 บาท จำนวนผู้ถือหุ้นกู้รวม 1,055 ราย ได้แก่

1.หุ้นกู้มีประกันรุ่น ALL230A ครบกำหนดไถ่ถอน 21 ตุลาคม 2568 จำนวนดอกเบี้ยผิดนัดชำระ 4,563,119.07 บาท จำนวนผู้ถือหุ้นกู้รวม 280 ราย มีมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 380 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี

2.หุ้นกู้มีประกันรุ่น ALL235A ครบกำหนดไถ่ถอน 13 พฤษภาคม 2568 จำนวนดอกเบี้ยผิดนัดชำระ 7,078,418.51 บาท จำนวนผู้ถือหุ้นกู้รวม 449 ราย มีมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 631.90 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี

3.หุ้นกู้มีประกันรุ่น ALL242A ครบกำหนดไถ่ถอน 23 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวนดอกเบี้ยผิดนัดชำระ 2,019,019.23 บาท จำนวนผู้ถือหุ้นกู้รวม 153 ราย มีมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 168.20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี

4.หุ้นกู้มีประกันรุ่น ALL252A ครบกำหนดไถ่ถอน 23 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวนดอกเบี้ยผิดนัดชำระ 3,240,618.14 บาท จำนวนผู้ถือหุ้นกู้รวม 173 ราย มีมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 251.60 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี

โดยสาเหตุของการผิดนัดชำระมาจากการขาดสภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียนไม่เพียงพอ

ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ได้ส่งหนังสือแจ้งขอให้ บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ชำระหนี้หุ้นกู้โดยพลัน โดยให้บริษัทชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้

รวมถึงดอกเบี้ยที่ค้างชำระตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงวันที่ผิดนัดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,483,698,475.55 บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราบวกเพิ่ม 2% จากอัตราดอกเบี้ยปกติและจำนวนเงิน นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจะชำระหนี้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 โดยปัจจุบันบริษัทยังไม่เข้าเงื่อนไขการ Cross Default


ทั้งนี้ หากบริษัทไม่ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามที่บอกกล่าวข้างต้นได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีตามกฎหมายกับบริษัทต่อไป