นาฑี โอสถานุเคราะห์ รับโอนหุ้น OSP จากพ่อ 25 ล้านหุ้น

นาฑี โอสถานุเคราะห์

นาฑี โอสถานุเคราะห์ รับโอนหุ้น OSP จากพ่อ 25.19 ล้านหุ้น ขยับขึ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เบอร์ 5 ทำธุรกรรมนอกตลาดผ่าน บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของผู้บริหาร (แบบ 59) ของบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP โดยนายนาฑี โอสถานุเคราะห์ กรรมการและผู้บริหาร (Market Executive) และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 8 ได้ทำธุรกรรมรับโอนหุ้น OSP จากนายรัตน์ โอสถานุเคราะห์ (พ่อ) จำนวน 25,193,500 หุ้น

โดยทำรายการนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านบริษัท หลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ส่งผลให้จำนวนหุ้นที่ถือหลังวันที่ทำรายการ 100,674,150 หุ้น และจะขยับขึ้นไปเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 5

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ นายนาฑี โอสถานุเคราะห์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 8 มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 75,480,650 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 2.51%

สำหรับประวัติ นายนาฑี โอสถานุเคราะห์ เป็นลูกชายของนายรัตน์ โอสถานุเคราะห์ เป็นหลานของนายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์, นายนิติ โอสถานุเคราะห์, นายธนา ไชยประสิทธิ์, นายประธาน ไชยประสิทธิ์, นายธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์

จบปริญญาโท Business Administration, Boston College สหรัฐอเมริกา ละจบปริญญาตรี Major in Management and Minor in History, Bentley College สหรัฐอเมริกา เคยเข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 194/2022 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน เมื่อปี 2554-2555 ดำรงตำแหน่ง Management Trainee บริษัท โอสถสภา จำกัด (ขณะที่ยังไม่ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) และปี 2556-2557 ดำรงตำแหน่ง Brand Manager บริษัท โอสถสภา จำกัด

และปี 2550-ปัจจุบัน เป็นนักดนตรี ตำแหน่งกีตาร์ วงเก็ตสึโนวา ค่ายไวท์มิวสิก ในเครือบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และปี 2561-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ Orizon Limited และปี 2562-ปัจจุบัน ตำรงตำแหน่ง Marketing Executive บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)