บลจ.ยูโอบีเปิดขายกองทุนใหม่ เน้นกระจายลงทุนทั่วโลก 24-31 ก.ค.นี้

ส่องยีลด์กองทุนหุ้นสหรัฐ

บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) เสนอขายกองทุนเปิดยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์ TH หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (UIFT-N) เน้นกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก เปิดขายครั้งแรก 24- 31 กรกฎาคม 2566 นี้

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ยูโอบี (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นในประเทศพัฒนาแล้วปรับสูงขึ้นในไตรมาสสองที่ผ่านมา เป็นผลมาจากความกังวลจากประเด็นการล้มละลายของ Regional Bank ในสหรัฐที่คลี่คลาย รวมถึงตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคการจ้างงานที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีความทนทาน (Resiliency) เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดตอบรับต่อประเด็นดังกล่าวในเชิงบวก

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มพบว่ามีการกระจายตัวในการปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ดี (Broader Market Breadth) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม Regional Bank และ Asset Management เป็นกลุ่มที่ Outperform ตลาด ในขณะที่กลุ่ม Small-Caps ที่มีความอ่อนไหวต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสามารถปรับตัวได้โดดเด่นตามความคาดหวังเศรษฐกิจที่ออกมาดีกว่าที่คาดไว้ ทำให้ตลาดกลับมาเทรดบนแนวคิดที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะสามารถหลีกเลี่ยงการเกิด Recession ได้ (หรือ No Landing) อีกครั้ง

               

อย่างไรก็ดี บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) มองว่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะสามารถหลีกเลี่ยงการเกิด Recession ได้ และยังมองกรณีพื้นฐานว่าน่าจะเกิด Recession ได้ แต่จะมาช้ากว่าคาดและเป็นในลักษณะที่ไม่รุนแรง อย่างไรก็ดี อาจจะเกิดกรณีที่เป็น No Landing ได้เช่นกัน แต่จะต้องเห็นแนวโน้มการลดลงของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง 2-3 เดือนติดต่อกัน และ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะเดียวกันภาคการจ้างงานต้องไม่หดตัวแบบรุนแรง เช่น Wage Growth ต้องเริ่มลดลงโดย Unemployment Rate เพิ่มสูงขึ้นไม่เกิน 4-4.5% ซึ่งจะเป็น Early Indicators ที่ดีในการพิจารณา

ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันแม้ว่าตลาดจะมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้น แต่ความเสี่ยงเรื่อง Recession ยังคงอยู่ ดังนั้นการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่หลากหลายทั่วโลก จะเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนได้ในภาวะตลาดดังกล่าว

ดังนั้น ทาง บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จึงแนะนำกองทุนเปิดยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์ TH หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (UIFT-N) ระดับความเสี่ยง 5 ที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United Income Fund Class T USD Acc (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

โดยกองทุนหลักจะบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd. ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างกระแสรายได้สม่ำเสมอ และการกระจายความเสี่ยงผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกที่มีความหลากหลายทั่วโลกในบริษัทที่จัดตั้ง จดทะเบียน ซื้อขาย หรือทําธุรกรรมในระดับโลก กองทุนหลักอาจลงทุนทางอ้อมในบริษัทข้างต้นผ่านในกองทุนรวม, กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และลงทุนโดยตรงในบริษัทผ่านตราสารทุน, หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน, พันธบัตร หรือตราสารหนี้ของบริษัทเหล่านี้โดยตรง กองทุนหลักมีแนวทางการลงทุนอย่างสมดุลในตราสารทุนประมาณ 50% และตราสารหนี้ประมาณ 50% (สัดส่วนเพิ่มลดได้ +/- 20%) โดยลงทุนในตราสารทุนที่มีโอกาสรับเงินปันผลที่ดีและสร้างโอกาสเติบโตของเงินลงทุนและตราสารหนี้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนหลักเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือของกลุ่มยูโอบี โดยได้รับคําแนะนําจากข้อมูลเชิงลึกด้านการลงทุนจากทีมหัวหน้าการลงทุน (CIO) ของธนาคารยูโอบี ประเทศสิงคโปร์ และเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน คัดสรรการลงทุน กระบวนการตรวจสอบกองทุนหรือสินทรัพย์อ้างอิงอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินความสามารถในการสร้างรายได้และ/หรือการเติบโต และมีการปรับพอร์ตโฟลิโอและการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์เมื่อสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลง

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนรวมนี้กระจุกตัวในประเทศสหรัฐ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ