กรุงไทย แจ้ง “กิตติพงษ์ กิตยารักษ์” พ้นตำแหน่งกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี

ธนาคารกรุงไทย แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ “กิตติพงษ์ กิตยารักษ์” ครบวาระดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 9 ปี ตามกฎบัตร ส่วนตำแหน่งอื่น ๆ ยังคงอยู่

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ธนาคารกรุงไทย (KTB) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการและกรรมการอิสระ ได้ครบวาระดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 9 ปี ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2566

โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และ กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท อยู่ ทั้งนี้ เนื่องด้วยกฎบัตรคณะกรรมการอิสระ บมจ.ธนาคารกรุงไทย กำหนดให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งได้ไม่เกินกว่า 9 ปี ติดต่อกัน

               

กรุงไทย แจ้ง "กิตติพงษ์ กิตยารักษ์" พ้นตำแหน่งกรรมการอิสระ