กรมบัญชีกลาง ปรับเกณฑ์เบิกจ่ายตรงค่ายากลุ่มโรครูมาติก มีผล 1 ส.ค.

กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงค่ายากลุ่มโรครูมาติก มีผลบังคับใช้ 1 ส.ค.นี้

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติก ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ในระบบเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติก (Rheumatic Disease Prior Authorization : RDPA) เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสม จำเป็น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รวมทั้งเพื่อให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นไปอย่างสมเหตุผล สอดคล้องกับการพัฒนาของบัญชียาหลักแห่งชาติ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

Advertisment

1.ปรับปรุงแก้ไขลำดับการใช้ยาในการรักษาผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) โดยให้สามารถเลือกใช้ยา Adalimumab, Infliximab หรือ Rituximab เป็นขนานแรก

2.ยกเลิกอัตราเบิกจ่ายค่ายา Adalimumab และ Infliximab และกำหนดให้เบิกจ่ายค่ายาดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคายา ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 177 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 เนื่องจากยา Adalimumab และ Infliximab มีราคาที่ลดลงมาก

3.กรณีโรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบ (Spondyloarthritis) ปัจจุบันในระบบ RDPA มีรายการยา Adalimumab, Infliximab และ Secukinumab เป็นทางเลือกในการรักษา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายแตกต่างกันมาก จึงขอให้แพทย์พิจารณาให้การรักษาด้วยยา Adalimumab หรือ Infliximab เป็นลำดับแรกก่อน

“หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับกับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป รายละเอียดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 405 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2127-7000 ต่อ 6850 หรือ 6851 ในวัน เวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ รักษาพยาบาล/ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล/รายการยาที่กรมบัญชีกลางกำหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะ” อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าว

Advertisment