SIRI เข้าซื้อหุ้น “บิ๊ก ทัช 2” 30% ยกฐานะเป็นบริษัทย่อย

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI

SIRI เข้าซื้อหุ้น “บิ๊ก ทัช 2” อีก 30% จากกองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริหารโดย “บลจ.เอ็กซ์สปริง” ยกฐานะจากบริษัทร่วมทุนเป็นบริษัทย่อย

วันที่ 21 กันยายน 2566 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 บริษัทได้เข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท บิ๊ก ทัช 2 จำกัด อันเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทกับกองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้มอบอำนาจให้ประธานอำนวยการ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว

               

ทั้งนี้ ภายหลังธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญแล้วเสร็จ บริษัท บิ๊ก ทัช 2 จำกัด จะเปลี่ยนสภาพจากบริษัทร่วมทุน เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

โดยหุ้นสัดส่วนร้อยละ 30 ดังกล่าว คิดเป็นจำนวน 409,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมูลค่าที่ซื้อขายอยู่ที่ 41.94 ล้านบาท