แสนสิริจัดทำโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน บริษัทสมทบ 100% จูงใจทำงานระยะยาว

แสนสิริ

บอร์ดแสนสิริเคาะโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย หวังจูงใจพนักงานอยู่กับบริษัทระยะยาว เผยอายุงานต้อง 3 ปีขึ้นไป แจงหักจากเงินเดือน 5% บริษัทสมทบเงิน 100% ระยะเวลาโครงการ 3 ปี ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2566-31 ต.ค. 2569

วันที่ 20 กันยายน 2566 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2566 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โครงการมีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2566-31 ต.ค. 2569

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อธำรงรักษาผู้บริหารและพนักงานให้ทำงานอยู่กับบริษัทในระยะยาว 2.เพื่อส่งเสริมความคิดและความรู้สึกของพนักงานในการเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน 3.เพื่อสร้างแรงจูงใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้
ในอนาคต และ 4.เพื่อเสริมสร้างวินัยในการออมและการลงทุนให้กับพนักงาน

พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.เป็นพนักงานประจำของบริษัทระดับ 8-10 (ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย-รองผู้อำนวยการฝ่าย) และมีอายุงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป โดยเป็นไปตามความสมัดรใจของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ไม่รวมกรรมการและที่ปรึกษาของบริษัท

2.พนักงานที่มีอายุการทำงานไม่ครบ 3 ปี ต่อมาภายหลังมีอายุการทำงานครบ 3 ปี ให้มีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตามรอบที่บริษัทกำหนดไว้

3.กรณีที่พนักงานได้รับการพิจารณาปรับตำแหน่งเป็นระดับ 8-10 ให้มีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการได้ เมื่อมีอายุงานรวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ทั้งนี้ ตามรอบที่บริษัทกำหนดไว้

4.พนักงานระดับ 8-10 ที่เข้าร่วมโครงการแล้ว หากต่อมาพนักงานได้ปรับตำแหน่งเป็นระดับ 11 ขึ้นไป ให้พนักงานยังคงมีสิทธิเข้าร่วมโครงการต่อไปจนกว่าจะครบอายุโครงการ

การจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ

โดยพนักงานที่เข้าร่วมโครงการจะต้องจ่ายเงินสะสมในส่วนของพนักงานเพื่อร่วมลงทุนกับเงินสมทบของบริษัทเป็นรายเดือน ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ

ซึ่งในแต่ละเดือน ณ วันที่บริษัทจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงาน บริษัทจะหักเงินเดือนของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการเป็นประจำทุกเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของฐานเงินเดือนทุกเดือน (Basic Salary) จนครบกำหนดระยะเวลาการดำเนินโดรงการ

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 100 ของเงินที่หักจากพนักงานทุกเดือน

เงื่อนไขการห้ามจำหน่ายจ่ายโอนหุ้น (Silent Period)

อย่างไรก็ดี พนักงานที่เข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการห้ามจำหน่ายจ่ายโอนหุ้น (Silent Period) อย่างเคร่งครัด นับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มโครงการ จนสิ้นสุดโครงการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • อนุญาตให้ขายหุ้นได้ร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นในบัญชี Prepaid ที่มีอยู่ เมื่ออายุโครงการครบ 1 ปี 6 เดือน (30 เม.ย. 2568)
  • อนุญาตให้ขายหุ้นคงเหลือได้ทั้งจำนวน เมื่ออายุโครงการครบ 3 ปี (31 ต.ค. 2569)