ลาออกทั้งตระกูล “อุทกะพันธุ์” ขายหุ้น AMARIN เกลี้ยงพอร์ต

ลาออกทั้งตระกูล “อุทกะพันธุ์” หลังจาก “ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์” ขายหุ้นเกลี้ยงพอร์ต 13.86% จำนวน 138.38 ล้านหุ้น ให้กับ “บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด”

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นางสาวธนารี พิมปรุ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ AMARIN รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทขอแจ้งให้ทราบการลาออกของกรรมการ, กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท ประกอบด้วย

1.นางเมตตา อุทกะพันธุ์ ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

               

2.นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท

3.นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ได้มีมติแต่งตั้ง นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยคณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาและแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบต่อไป

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ขายหุ้น AMARIN จำนวน 138,387,052 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 13.86% ซึ่งเป็นการขายหุ้นออกไปเกลี้ยงพอร์ต โดยผู้รับซื้อคือ บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด โดยการขายหุ้นในครั้งนี้ ราคาหุ้นละ 5.50 บาท คิดเป็นเงินรวม 761.13 ล้านบาท

สำหรับ บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด มีกรรมการคือ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี, นายปณต สิริวัฒนภักดี, นางวัฒนา ลิ่มนรรัตน์, นางนิดดา ธีระวัฒนชัย, นางนิภา อัศวกิตติพร, นายกำพล ปุญโสณี