KTC แต่งตั้งบอร์ดใหม่ 3 ราย “พิทยา” นั่งกรรมการแทน “พลโทอภิชาติ”

KTC ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายบูชา ศิริชุมแสง ผู้บริหารสูงสุด สายงานสำนักกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC) รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่ามติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 รายดังนี้

  1. นางพิทยา วรปัญญาสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนพลโทอภิชาติ ไชยะดา
  2. นางสาวกรกนก เฟื่องฟุ้ง ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายรุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์
  3. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แทนนายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ จะเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนแต่ละราย