ก.ล.ต. แนะผู้ถือหุ้นกู้ NUSA 2 รุ่น ใช้สิทธิประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 19 ธ.ค.นี้ ก่อนตัดสินใจลงมติ

บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) หรือ NUSA

ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ NUSA253A และ NUSA25OA ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 19 ธ.ค.นี้ ย้ำขอให้ศึกษา-ซักถามข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงมติ

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ NUSA253A และ NUSA25OA ของบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) (NUSA) ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ

โดย NUSA ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ NUSA253A และ NUSA25OA จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนหลักประกันตามสัญญาหลักประกัน และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ของหุ้นกู้และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว


ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย