เปิดโปรดักต์ลงทุนด้าน ESG ในไทย “หุ้น-กองทุน-บอนด์” มีเยอะแค่ไหน

หุ้นไทย

InnovestX เปิดโปรดักต์ลงทุนด้าน ESG ในตลาดหุ้นไทย “หุ้น-กองทุน-บอนด์” มีเยอะแค่ไหน หลังภาครัฐเน้นมาตรการกระตุ้น-นักลงทุนสนใจ

วันที่ 17 มกราคม 2567 นายสิทธิชัย ดวงรัตนฉายา นักกลยุทธ์อาวุโสตลาดหุ้นไทยและต่างประเทศ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ( InnovestX) เปิดเผยว่า กลยุทธ์การลงทุนในไตรมาสแรกของปี 2567 ภาพรวมยังคงมีความผันผวนสูง คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีโอกาสเกิดภาวะถดถอย แต่หุ้นไทยและเอเชียที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวจะมีความน่าสนใจลงทุนมากกว่าหุ้นในตลาดพัฒนาแล้ว

ในส่วนของประเทศไทยมองตลาดหุ้นไทยจะปรับเพิ่มขึ้น แต่ความผันผวนจะมีตลอดทั้งปี ส่วนปัจจัยหนุนมาจากงบประมาณที่กำลังทยอยเบิกจ่าย และมาตรการกระตุ้นของภาครัฐ โดยมองว่ากลุ่มหุ้นยั่งยืน (ESG) จะมีความสำคัญ และได้รับความสนใจเข้าลงทุนเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้จึงได้แนะนำโปรดักต์ลงทุนด้าน ESG ในไทย ดังนี้

หุ้นและดัชนี ESG

ลงทุนหุ้นที่ให้ความสำคัญกับ ESG หรือดัชนีหลักทรัพย์สำหรับหุ้นที่มี ESG โดดเด่น เช่น

1. หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ซึ่งเป็นรายชื่อหุ้นยั่งยืนที่ SET จัดทำขึ้น โดยคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณสมบัติ และ ผลการดำเนินงานด้าน ESG ที่โดดเด่นเพื่อเป็นทางเลือก สำหรับนักลงทุน โดยมีจำนวน 193 บริษัท ณ วันที่ 6 พ.ย. 2023

2. ดัชนี SET ESG Index เป็นดัชนีหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในรายชื่อหุ้นยั่งยืนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและเกณฑ์การคำนวณดัชนี โดยมีจำนวน 114 บริษัท ณ วันที่ 6 พ.ย. 2023

3. หุ้นที่ให้ความสำคัญกับ ESG โดยมี ESG ratings ที่ได้รับการจัดอันดับโดยผู้ประเมินระดับโลก

กองทุนรวม ESG

กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ความสำคัญกับ ESG โดย ณ วันที่ 14 พ.ย. 2023 กองทุน ESG ในประเทศไทย มีจำนวน 113 กองทุน (มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 4.5 หมื่นล้านบาท) ทั้งนี้ มอร์นิ่งสตาร์ได้จัดแบ่งประเภท กองทุนแบบยั่งยืน ดังนี้

1. ESG Fund เป็นกลุ่มที่กองทุนใช้ปัจจัยด้าน ESG ในการคัดเลือกตราสารลงทุน
2. Impact Fund เป็นการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อประเด็นต่าง ๆ เช่น พัฒนาการต่อสังคมและชุมชน ความหลากหลาย เป็นต้น
3. Environment Sector Fund เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานทดแทน การจัดการน้ำ เป็นต้น

ตราสารหนี้ด้าน ESG

ตราสารหนี้ระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการด้านสังคม/สิ่งแวดล้อมโดย ณ วันที่ 27 พ.ย. 2023 ESG Bond ในประเทศไทย มีจำนวน 114 รุ่น (มูลค่าตราสารหนี้ 6.6 แสนล้านบาท) ซึ่งแบ่งเป็นตราสารหนี้ ESG ต่าง ๆ ดังนี้


1. Green Bond ตราสารหนี้ที่ระดมทุนเพื่อโครงการที่เป็นประโยชน์ ต่อสิ่งแวดล้อม มีจำนวน 63 รุ่น
2. Social Bond ตราสารหนี้ที่ระดมทุนเพื่อโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีจำนวน 11 รุ่น
3. Sustainability Bond ตราสารหนี้ที่ระดมทุนเพื่อโครงการที่เป็น ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มีจำนวน 20 รุ่น
4. Sustainability-linked Bond ตราสารหนี้ที่ระดมทุน โดยการจ่ายดอกเบี้ยขึ้นกับผลการดำเนินงานเทียบกับตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม/สังคมตามที่ได้กำหนดไว้ มีจำนวน 20 รุ่น