ทีทีบี อนุมัติโครงการร่วมทุน “นายจ้าง-ลูกจ้าง” ดึงพนักงานสะสมหุ้นนาน 3 ปี 5 เดือน

ttb

บอร์ด ทีทีบี อนุมัติโครงการร่วมทุนระหว่าง “นายจ้าง-ลูกจ้าง” ดึงพนักงานสะสมหุ้น สร้างแรงจูงใจ-การมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ-รักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร รวมถึงเป็นทางเลือกจ่ายผลตอบแทนเสริม ระยะเวลาโครงการ 3 ปี 5 เดือน เผย “พนักงาน-ผู้บริหาร-ซีอีโอ” เข้าร่วมได้หมด ยกเว้นกรรมการ

วันที่ 29 มกราคม 2567 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ ttb แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ได้มีมติอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program : EJIP2024) ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการของพนักงาน และเป็นการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว รวมถึงเป็นทางเลือกในการจ่ายผลตอบแทนใช้เสริมกับการจ่ายผลตอบแทนรูปแบบทั่วไป

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีอายุ 3 ปี 5 เดือน (มี.ค. 2567-ก.ค. 2570) ผู้เข้าร่วมโครงการต้องจ่ายเงินสมทบเข้าโครงการ จำนวน 4 ครั้ง คือ ในเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. และ ธ.ค. 2567

โดยตลอดระยะเวลาโครงการ ธนาคารจะโอนเงินของผู้เข้าร่วมโครงการทุกราย ประกอบด้วย

-เงินลงทุนของพนักงานและผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการ โดยหักจากบัญชีเงินเดือนในอัตรา 25% และหักในอัตราคงที่ในแต่ละงวดที่จ่ายเงินสมทบเข้าโครงการ

-เงินสมทบจากธนาคาร ในอัตรา 100% ถึง 500% ของเงินสมทบที่ผู้ร่วมโครงการจ่ายเข้าโครงการทุกงวด ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ในงบประมาณ 685 ล้านบาท

สำหรับผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ มีดังนี้

-พนักงานประจำและผู้บริหารของกลุ่มธนาคาร TTB (รวมบริษัทลูก) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางด้านผลการประเมินผลงานประจำปี และจำกัดจำนวนผู้เข้าโครงการ และเป็นไปตามความสมัครใจของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

-โดยรวมนายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งมีฐานะเป็นผู้บริหารของธนาคาร

-ไม่รวม กรรมการธนาคาร ผู้บริหารจาก ING และ Contract staff

นอกจากนี้ มีเงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์ (Silent Period) ที่ผู้เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตาม คือ พนักงานและผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการ มีสิทธิขายหุ้น TTB ที่ซื้อสะสมในโครงการในแต่ละปีดังนี้

-ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. 2568 สามารถขายหุ้น TTB ได้ไม่เกิน 20% ของจำนวนหุ้นที่ซื้อสะสมทั้งหมด

-ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. 2569 สามารถขายหุ้น TTB ได้ไม่เกิน 50% ของจำนวนหุ้นที่ซื้อสะสมทั้งหมด

-ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. 2570 สามารถขายหุ้น TTB ได้ทั้งหมดของจำนวนหุ้นที่ซื้อสะสมทั้งหมด

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะสิ้นสุดความเป็นสมาชิกโครงการ เมื่อพนักงานและผู้บริหาร พ้นสภาพการเป็นพนักงานของโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องดำเนินการจ่ายค่าหุ้นคงเหลือ (ยังอยู่ใน Silent Period) ในส่วนที่ธนาคารสมทบให้คืนให้กับธนาคาร 10 วันทำการก่อนวันมีผล


ยกเว้น กรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุ 60 ปีบริบูรณ์ หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง จากการทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ให้หุ้น TTB ทั้งหมดตกเป็นกรรมสิทธิ์ของพนักงาน โดยธนาคารจะปลดระยะเวลาห้ามซื้อขายของหุ้นที่เหลือทั้งในส่วนของพนักงานและธนาคารทั้งหมดในปีที่เกิดกรณี ตามเงื่อนไขข้อยกเว้นดังกล่าวข้างต้น