ตลาดหุ้นอาเซียน นำตัวชี้วัด ESG พัฒนาเชื่อมโยงระบบนิเวศความยั่งยืน

ESG

4 ตลาดหุ้นอาเซียน “ไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์-อินโดนีเซีย” นำตัวชี้วัด ESG พัฒนาเชื่อมโยงระบบนิเวศด้านความยั่งยืน เตรียมประชุมแลกเปลี่ยนในการประชุม ASEAN Exchanges CEOs Meeting ครั้งที่ 37 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน ก.ค. 67 ที่ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย (Bursa Malaysia) ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange) และตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย (Indonesia Stock Exchange) ได้ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบนิเวศด้านความยั่งยืน ภายใต้โครงการ “เชื่อมโยงระบบนิเวศด้านความยั่งยืนในอาเซียน” (ASEAN-ISE)

นำตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance : ESG) เป็นแนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความยั่งยืนให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน เพื่อร่วมกันผลักดันการพัฒนาความยั่งยืนของอาเซียน

โครงการ ASEAN-ISE มีวัตถุประสงค์ในการสร้างระบบนิเวศ ESG แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน โดยเมื่อปี 2566 ตลาดหลักทรัพย์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย และ ตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบนิเวศด้านความยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เป็นตลาดหลักทรัพย์ล่าสุดที่เข้าร่วมลงนามในความร่วมมือนี้

“ตลาดหลักทรัพย์อาเซียนมีความร่วมมือระหว่างกันมาอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาระบบนิเวศด้านความยั่งยืนของตลาดทุน ที่เชื่อมโยงและคำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มในทุกมิติให้ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่น เพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อสังคม เศรษฐกิจ และโลก สะท้อนถึงความร่วมมือและการให้ความสำคัญต่อความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์สำคัญของภูมิภาค

ตลาดหลักทรัพย์อาเซียนจะร่วมกำหนดมาตรฐานด้าน ESG ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และตลาดหลักทรัพย์แต่ละแห่งจะนำตัวชี้วัดไปวางแนวปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและตลาดทุน”

ดาตุ๊ก มูฮัมหมัด อูมาร์ สวิฟท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้สอดรับความมุ่งมั่นของตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียในการขยายความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์อาเซียนและตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ ภายใต้ความร่วมมือนี้จะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่เชื่อถือได้และสอดคล้องกัน โดยจะเป็นระบบแบบโมดูลที่ปรับเปลี่ยนได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเน้นความคุ้มค่าของต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละตลาด

นายหลอ บุญ ไช้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เปิดเผยว่า ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ซึ่งเมื่อ 2 ปีก่อนหน้าตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ได้เปิดตัว SGX ESGenome แพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกให้บริษัทจดทะเบียนใช้เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนและสภาพภูมิอากาศ

การเข้าร่วมลงนาม MOU ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ให้สอดคล้องกัน เพื่อขับเคลื่อนตลาดทุนสู่ความยั่งยืน และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้และทำงานร่วมกัน

นายอิมาน รัคมาน กรรมการผู้อำนวยการ ตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย เปิดเผยว่า การที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้เข้าร่วมโครงการ ASEAN-ISE สะท้อนถึงความร่วมมือที่แข็งแกร่งของตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียนเพื่อสร้างระบบนิเวศด้านระบบการเงินที่ยั่งยืนของตลาดทุนอาเซียน นับเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมหลังตลาดหลักทรัพย์อาเซียนได้ประกาศตัวชี้วัดด้าน ESG ไปเมื่อปีที่ผ่านมา นำไปสู่การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

โครงการ ASEAN-ISE ได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในการประชุมระหว่างตลาดหลักทรัพย์ทั้ง 4 แห่ง รวมเรียกว่า “ตลาดหลักทรัพย์พันธมิตร” โดยที่ ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียทำหน้าที่เป็นเลขาธิการ ASEAN-ISE เพื่ออำนวยความสะดวกและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย อันได้แก่

  • การสร้างระบบนิเวศ ESG แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียนช่วยให้ตลาดหลักทรัพย์พันธมิตร สามารถบริหารจัดการด้านเวลาและต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการที่ตรงตามวัตถุประสงค์
  • เพิ่มขีดความสามารถให้แก่ธุรกิจที่ปฏิบัติตาม ESG เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจผ่านการเปิดเผยข้อมูลคุณภาพ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าข้ามพรมแดน การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจกับเงินลงทุนที่มุ่งเน้นด้าน ESG
  • ตลาดหลักทรัพย์พันธมิตร ได้เห็นพ้องกันที่จะร่วมกันขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์ที่คำนึงถึงปัจจัยในประเทศและความพร้อมของตลาดหลักทรัพย์แต่ละแห่ง และที่สำคัญตลาดหลักทรัพย์พันธมิตรมีความมุ่งมั่นที่จะนำตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์อาเซียนมาใช้บนแพลตฟอร์มการรายงาน ESG

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์อาเซียนจะประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อสรุปรายละเอียดก่อนกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ ASEAN-ISE อย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในการประชุม ASEAN Exchanges CEOs Meeting ครั้งที่ 37 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2567 ที่ประเทศมาเลเซีย

ผู้สนใจติดตามข้อมูลเพิ่มเติมโครงการ “เชื่อมโยงระบบนิเวศด้านความยั่งยืนในอาเซียน” (ASEAN-ISE) ได้ที่ https://www.aseanexchanges.org/content/interconnected-sustainability-ecosystem-initiative/