ICHI ขายที่ดินเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื้อที่กว่า 72 ไร่ ใน จ.อยุธยา มูลค่ากว่า 360 ล้าน

ICHI

บอร์ด ICHI ไฟเขียวขายที่ดินเปล่าไม่ได้ เนื้อที่กว่า 72 ไร่ ใน อ.อุทัย จ.อยุธยา มูลค่ากว่า 360 ล้าน ให้บริษัท ฮอน ชิน (ประเทศไทย) หวังสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นที่ดินเปล่า ให้กับ บริษัท ฮอน ชิน (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทตกลงจะขายที่ดินเปล่า จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 72 ไร่ – งาน 14 ตารางวา (28,814 ตารางวา) ตั้งอยู่ที่ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ โดยการขายสินทรัพย์บางส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทในอนาคต มูลค่ารวมทั้งสิ้น 360,175,000 บาท

ซึ่งมูลค่าซื้อขายที่ดินดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน การกำหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขาย โดยทั้งสองฝ่ายได้เจรจาตามความเหมาะสมและตกลงร่วมกันในการกำหนดราคาซื้อขาย