กรมบัญชีกลาง ลุยยกเครื่องกฎหมาย “จัดซื้อจัดจ้าง” รองรับ Green Economy

แพตริเซีย มงคลวนิช
แพตริเซีย มงคลวนิช

กรมบัญชีกลางประกาศมุ่งผลักดันองค์กรขับเคลื่อนภาครัฐสีเขียว ลดต้นทุนประเทศ เล็งแก้กฎหมาย “จัดซื้อจัดจ้าง” ให้มีความทันสมัยมากขึ้น เน้นสินค้าสีเขียว เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม กางแผนปี 2570 มุ่งสู่องค์กรดิจิทัลอย่างสมบูรณ์

วันที่ 19 เมษายน 2567 นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยแนวนโยบายในการขับเคลื่อนกรมบัญชีกลาง เพื่อผลักดันภาครัฐมุ่งสู่ภาครัฐสีเขียวและลดต้นทุนประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง โดยดำเนินงานผ่านแนวทาง 2C 2G และ 2D ดังนี้

“C” ประกอบด้วย

1.Customer Centric กรมบัญชีกลางจะมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับลูกค้า เป็นการดำเนินการโดยเอาใจเขา ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ บุคลากรภาครัฐ หรือผู้ประกอบการ มาใส่ใจเรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาความยุ่งยากที่เป็นอุปสรรค

ทั้งในด้านของกฎระเบียบ ระบบงาน การลดภาระงานที่ไม่จำเป็น เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว คล่องตัว และเกิดความพึงพอใจจากการให้บริการของกรมบัญชีกลางยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางมีแนวทางที่จะปรับปรุงกฎหมายที่มีกว่า 400 ฉบับหลังใช้มานานกว่า 5 ปี เพื่อให้เกิดความทันสมัย รวมทั้งเป็นการลดอุปสรรคต่าง ๆ จากกฎหมาย เช่น กฎหมายเก็บค่าใช้จ่ายกรณีอุทธรณ์จัดซื้อภาครัฐเป็นเท็จ ส่งผลให้การเบิกจ่ายหน่วยงานภาครัฐมีความล่าช้า เป็นต้น และลดต้นทุนของประเทศในภาพรวม

Advertisment

2.Collaboration กรมบัญชีกลางมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมุ่งสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการทำงานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลของกรมบัญชีกลางกับหน่วยงานของรัฐมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษีที่เป็นข้าราชการและผู้รับบำนาญ

ส่วน “G” ประกอบด้วย

1.Good Governance การปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลางยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน รวมถึงผลักดันภาครัฐให้มีธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งจะมุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื่องของความโปร่งใส เปิดเผย คุ้มค่า เสมอภาค และเป็นธรรม โดยไม่ละเลยในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ

“กรมบัญชีกลางดำเนินการปรับเปลี่ยนอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีเวลา ได้ปรับตัว โดยเชื่อว่าทุกคนต้องปรับตัว หากไม่ปรับตัวในอนาคตจะไปต่อได้ยาก หากภาครัฐปรับตัวพร้อมกันไปด้วย ก็เชื่อว่าทุกอย่างจะเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ทั้งนี้ ยอมรับว่าการปรับตัวอาจทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นบ้าง แต่ภาครัฐได้มีมาตรการสนับสนุนอยู่แล้ว เพราะสิ่งที่ภาครัฐอยากเห็นคือ สินค้าที่มีกรีนมากขึ้น สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบันคิดเป็น 7% ของจีดีพี” นางแพตริเซียกล่าว

ทั้งนี้ มีแนวทางที่จะเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล หรือ Open Contracting Data Standard : OCDS เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานได้อย่างสะดวก ลดปัญหาการทุจริตในภาครัฐ นอกจากนั้น จะพัฒนาระบบวิเคราะห์หาความเสี่ยงและตรวจสอบการทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง (Red Flag) จากการสมรู้ร่วมคิดในการจัดซื้อจัดจ้าง การผูกขาด และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน และพัฒนาระบบสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) เพื่อให้การทำสัญญามีความปลอดภัยและสะดวกมากขึ้น

Advertisment

2.Green & Sustainable Procurement กรมบัญชีกลางมุ่งเน้นผลักดันภาครัฐให้เป็นภาครัฐสีเขียวและยั่งยืน โดยจะมีการปรับปรุงกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับสินค้าสีเขียว สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล และผลักดันให้ประเทศมีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ รวมทั้งตอบโจทย์เป้าหมายที่ไทยจะมุ่งเข้าสู่ประเทศที่เป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero Emissions) ในปี 2065 พร้อมทั้งบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ในปี 2573

“D” ประกอบด้วย

1.Digital กรมบัญชีกลางมีเป้าหมายที่จะมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ในปี 2570 โดยจะมีแผนการทำ Digital Transformation ภายในองค์กร ลดการนำเข้าข้อมูลที่ซ้ำซ้อนในแต่ละระบบ และมุ่งผลักดันนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของภาครัฐ ลดระยะเวลา และลดค่าใช้จ่าย รวมถึงพัฒนาระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

นอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานแล้ว การเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรของกรมก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน ดังนั้น จะมีการให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล รวมถึงสร้างทักษะใหม่ ๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถผลักดันนโยบายให้สำเร็จ

2.Data Driven กรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลภาครัฐในด้านต่าง ๆ จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลคู่ค้าภาครัฐ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการเบิกจ่ายของภาครัฐ รวมถึงข้อมูลค่ารักษาพยาบาล ซึ่งทางกรมบัญชีกลางจะนำข้อมูลมาใช้ในการคิด วิเคราะห์ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที อันจะเป็นการช่วยบริหารทรัพยากรของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

“ในการขับเคลื่อนกรมบัญชีกลางผ่านแนวทาง 2C 2G 2D นี้ มีเป้าหมายหลักคือการผลักดันให้ภาครัฐมีความพร้อมในการรองรับเศรษฐกิจสีเขียว หรือ Green Economy รวมถึงการช่วยลดต้นทุนของประเทศในภาพรวม ไม่ว่าจะเป็นการลดเวลา ลดกระบวนการ รวมถึงลดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ อำนวยความสะดวก และลดภาระของภาคเอกชน อันจะเป็นการช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกทางหนึ่ง” นางแพตริเซียกล่าว

นอกจากนี้ อยู่ระหว่างศึกษาการใช้แอปเรียกรถ หรือการเบิกจ่ายเช่ารถภาคเอกชน แทนการซื้อรถยนต์เพื่อมาใช้ในราชการมากขึ้น ว่ามีความเหมาะสมคุ้มค่า และทำให้ลดต้นทุน ประหยัดงบประมาณของทางราชการ โดยขณะนี้ยังเป็นโจทย์ที่จะต้องลองทำดู