ธ.ก.ส. แต่งตั้งรองผู้จัดการ – ผู้ช่วยผู้จัดการใหม่ มีผลตั้งแต่ 1 เม.ย. 63

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

นายสมเกียรติ กิมาวหา เกิดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2505 เป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง และระดับปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยก่อนหน้านี้กำกับดูแลสายงานสนับสนุนผลิตภัณฑ์ และปัจจุบันกำกับดูแลงานด้านพัฒนาชนบท ผลิตภัณฑ์ลูกค้าและท่องเที่ยวชุมชน กองทุนหมู่บ้านและองค์กรการเงินชุมชน และสำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายกษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

นายกษาปณ์ เงินรวง เกิดเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2507 เป็นชาวจังหวัดนครราชสีมา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และระดับปริญญาโท MBA สถาบันรัชต์ภาคย์ โดยก่อนหน้านี้กำกับดูแลสายงานธุรกิจธนาคารและสายงานบัญชีและการเงิน และปัจจุบันกำกับดูแลงาน ด้านธุรกิจสินเชื่อบุคคลและนโยบายรัฐ และฝ่ายบริหารกลาง

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายดำรงชัย เดชาธิคม ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

นายดำรงชัย เดชาธิคม เกิดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2504 เป็นชาวจังหวัดสุโขทัย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยก่อนหน้านี้กำกับดูแลฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน และปัจจุบันกำกับดูแล สายงานตรวจสอบ

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายภานิต ภัทรสาริน ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อเกษตรกรรายย่อยและแก้หนี้นอกระบบ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

นายภานิต ภัทรสาริน เกิดเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2505 เป็นชาวจังหวัดพิษณุโลก จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยก่อนหน้านี้กำกับดูแลฝ่ายสินเชื่อเกษตรกรรายย่อยและแก้หนี้นอกระบบ และปัจจุบันกำกับดูแลสายงานสินเชื่อผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและสถาบันเกษตรกร

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายสมชาย คมพงษ์ปภา ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

นายสมชาย คมพงษ์ปภา เกิดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2506 เป็นชาวกรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยก่อนหน้านี้กำกับดูแลฝ่ายกิจการสาขาภาคกลาง และปัจจุบันกำกับดูแลสายงานธุรกิจองค์กรชุมชนและสำนักกิจการนครหลวง

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นางณิชา อวยพรรุ่งรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

นางณิชา อวยพรรุ่งรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2504 เป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง และระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยก่อนหน้านี้กำกับดูแลฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ และปัจจุบันกำกับดูแลด้านเงินฝากและสายงานธุรกิจธนาคาร

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ