MFC ขอมติผู้ถือหน่วย MGE เพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาด

บลจ. MFC ขอมติผู้ถือหน่วย MGE เพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาด

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อิควิตี้ ฟันต์ (MGE) ได้มีหนังสือขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอล อิควิตี้ ฟันด์ (MGE) ไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติเห็นชอบ 2 ประเด็นหลัก คือ 1.การพิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนมาเป็นการลงทุนผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ (Feeder Fund) และอื่นๆ ที่ต่อเนื่องกับการเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนดังกล่าว เช่น การเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อขายคืนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ เป็นต้น รวมถึงการแก้ไขโครงการในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 2.การเพิกถอนหน่วยลงทุนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

โดยบริษัทขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน MGE ให้ทราบเพิ่มเติมว่า เนื่องจากกองทุนดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งมติกลับมาไม่ครบองค์ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด จึงไม่สามารถนับมติในวาระที่ 1-4 และ 6 ได้ ยกว้นวาระที่ 5 ที่ได้มติเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดให้เพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุน MGE ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น เพื่อรองรับผลมติวาระดังกล่าวบริษัทจึงได้ดำเนินการขอความเห็นชอบการแก้ไขโครงการต่อสำนักงาน ก.ล.ต.ในประเด็นที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนระยะเวลา

การซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นทุกวันทำการ ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถมาทำรายการได้ที่บริษัทหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืน ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบอีกครั้งหนึ่ง