กรมบัญชีกลาง ยืนยันโอนจ่าย “เบี้ยผู้สูงอายุ-คนพิการ” ตามกำหนดวันนี้

กรมบัญชีกลาง ยืนยันโอนเงินเบี้ยผู้สูงอายุ-คนพิการ เข้าบัญชีได้ทันตามกำหนดเดิม ภายในวันนี้ (10 ส.ค.)

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. ที่ผ่านมา นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง ยืนยันว่ากรมบัญชีกลางจะสามารถจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ ได้ตามกำหนดเดิมในวันนี้ (10 ส.ค.) แม้ว่าก่อนหน้านี้จะพบว่างบประมาณในบัญชีเงินฝากคลังของ อปท. บางแห่งในระบบ GFMIS ไม่เพียงพอจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน

อย่างไรก็ตาม กรมบัญชีกลางได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอแล้ว และจะยังคงจ่าย “เบี้ยผู้สูงอายุ” และ “เบี้ยคนพิการ” ได้ตามปกติ โดยจะเริ่มโอนจ่ายตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ปัจจุบัน กลุ่มผู้สูงอายุในระบบมีจำนวนประมาณ 9.66 ล้านคน ซึ่งจะได้รับ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” โอนเข้าบัญชีธนาคารจำนวนตั้งแต่ 600-1,000 บาท ต่อเดือน แบ่งตามกลุ่มอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

ขณะที่ กลุ่มคนพิการ นั้นมีรายชื่ออยู่ในระบบประมาณ 2 ล้านคน และจะได้รับเบี้ยความพิการ จำนวน 800 บาทต่อเดือน ตามปฏิทินการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลาง ในวันเดียวกับการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ซึ่งในเดือนนี้ตรงกับวันที่ 10 ส.ค.

ทั้งนี้ โฆษกกรมบัญชีกลาง ขอเน้นย้ำให้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจสอบงบประมาณให้ครอบคลุมจำนวนผู้มีสิทธิ และสอดคล้องกับปฏิทินการจ่ายฯ เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินครบถ้วนตามกำหนดเวลา

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ ในเดือนถัดไป ยังคงจ่ายในวันที่ 10 ตามระยะเวลาเดิม และประชาชนที่มีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมบัญชีกลาง โทร. 02-270-6400 ในวัน เวลาทำการ