ด่วน! บอร์ด AOT ปรับลดค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่ 15-20%

ด่วน! บอร์ด AOT ปรับลดค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่ 15-20% พร้อมขยายเวลาอุ้มสนามบิน 6 แห่งถึง 31 มี.ค.65

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 23 ธ.ค.2563 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. (AOT) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัทฯ ได้แจ้งแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบดำเนินงานของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด- 19) โดยได้ปรับลดค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่รายเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 มกราคม 2564 ในอัตราร้อยละ 20 และจะพิจารณาแนวทางการปรับลดค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่รายเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มีนาคม 2565 เสนอคณะกรรมการ ทอท. พิจารณาต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ล่าสุด ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม
ทอท. 1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ ปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังมีความรุนแรงและต่อเนื่องในหลายประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาของ ทอท. ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ยังคงสามารถประกอบธุรกิจได้ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติการปรับลดค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่รายเดือนและรายปีของมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยาน ที่อยู่ในความรับผิดชอบดำเนินงานของ ทอท. ทั้ง 6 แห่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มีนาคม 2565 โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับปริมาณการจราจรทางอากาศของแต่ละท่าอากาศยาน ดังนี้

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต และ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ปรับลดค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่อัตราร้อยละ 20

2. ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ปรับลดค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่อัตราร้อยละ 15

3. ทอท. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการตามข้อ 1 และ 2 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


อนึ่ง จากการที่ ทอท. ได้เคยแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบตามหนังสือที่ ทอท. 14167/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 ว่า มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด- 19 ทอท. คาดว่าในปี 2564 จะมีรายได้ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 ในอัตราร้อยละ 42.35 และในปี 2565 จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 ในอัตราร้อยละ 188.12 นั้น มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการตามข้อ 1 และข้อ 2 คาดว่าจะทำให้ ทอท. มีรายได้ในปีงบประมาณ 2564 ลดลงในอัตราร้อยละ 0.006 และในปีงบประมาณ 2565 มีรายได้ลดลงในอัตราร้อยละ 0.001 จากที่ประมาณการไว้เดิม

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ