อธิบดีสหกรณ์ ดึงงบ 300  ล้าน ปล่อยกู้ดอกต่ำอุ้มสมาชิกช่วงโควิด

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดึงงบกองทุน 300 ล้านบาท ปล่อยกู้ดอกต่ำช่วยสหกรณ์ สหกรณ์รวมพลังช่วยสมาชิกลดหนี้ช่วงโควิด 19 หลังพบส่วนใหญ่แบกภาระด้านหนี้สินหนัก รายได้ที่ลดลงส่งผลกระทบต่อการชำระเงินงวด พร้อมจี้ทุกสหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ เอื้อต่อการปรับโครงสร้างหนี้รายบุคคล  แต่ต้องไม่กระทบต่อเจ้าหนี้เงินกู้ของสหกรณ์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กระทบต่อการประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ ส่งผลให้มีปัญหาเรื่องรายได้ของครัวเรือน ดังนั้น ขอชวนพี่น้องสหกรณ์ทั่วประเทศ ร่วมมือกันช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ให้สามารถพ้นวิกฤติ โดยการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย  ลดหนี้ซึ่งเป็นปัญหาหลัก และช่วยหามาตรการสร้างรายได้เพิ่มให้สมาชิก เพื่อให้ทุกคนสามารถมีเงินเลี้ยงตัวและครอบครัวผ่านช่วงวิกฤตินี้ไปได้โดยไม่เดือดร้อนมากนัก

ซึ่งก่อนหน้านี้กรมได้ออกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเปิดให้สหกรณ์แต่ละแห่งพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกที่เหมาะสม  ภายใต้แนวทางกฎหมายสหกรณ์  นอกจากนั้นกองทุนพัฒนาสหกรณ์(กพส.) ยังมีเงินกองทุนมากกว่า 300 ล้านบาท เพื่อปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับสหกรณ์ที่ขาดสภาพคล่องกู้ไปช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์ขณะนี้

ทั้งนี้ พบว่าปัญหาส่วนใหญ่คือภาระด้านหนี้สินที่เป็นภาระหนัก รายได้ที่ลดลงส่งผลกระทบต่อการชำระเงินงวด ซึ่งแนวปฏิบัติที่ออกมาจะช่วยให้สหกรณ์แต่ละแห่งสามารถที่จะประชุมกรรมการสหกรณ์เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ ที่จะเอื้อต่อการปรับโครงสร้างหนี้รายบุคคล  แต่ต้องไม่กระทบต่อเจ้าหนี้เงินกู้ของสหกรณ์  เพราะบางสหกรณ์กู้เงินจากสถาบันการเงินมาเพื่อให้บริการสมาชิก ทั้งนี้แต่ละโครงการจะต้องมีงวดระยะเวลาของโครงการที่ชัดเจน  เช่นการขยายเวลาการชำระหนี้ออกไป  3-5  ปี หรือลดดอกเบี้ยเพื่อจูงใจให้สมาชิกชำระหนี้เป็นต้น และอีกด้านคือให้สหกรณ์สร้างอาชีพเสริมให้แก่สมาชิกให้มีรายได้ในช่วงนี้  ซึ่งเมื่อปลายปี 63 กรมได้จัดเงินให้กับสหกรณ์จัดตั้งกลุ่มอาชีพผลิตหรือต่อยอดสินค้าเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่ม

นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ลูกหลานเกษตรกรเข้าโครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน ตามนโยบายของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์  รมช.เกษตรและสหกรณ์  ซึ่งพบว่าหลายรายประสบความสำเร็จในการทำอาชีพการเกษตรที่บ้านเกิด

“กรมเป็นห่วงสมาชิกสหกรณ์ที่อาจมีปัญหาในเรื่องการถูกเลิกจ้าง หรือลดเงินเดือนที่ทำให้มีรายได้ลดลง จะทำให้มีปัญหาเรื่องหนี้สิน ดังนั้นในโอกาสจึงขอความร่วมมือ  ขอเชิญชวนพี่น้องสหกรณ์ร่วมด้วยช่วยกันลดความเดือดร้อนให้สมาชิกในฐานะเพื่อนช่วยเพื่อน”


สำหรับประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์  เมื่อ 30 มี.ค.  2563  มีด้วยกัน 3 ข้อเพื่อให้สหกรณ์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติภายใต้กฎหมายสหกรณ์ ประกอบด้วย 1. การถือหุ้นของสมาชิก  กรณีข้อบังคับของสหกรณ์ใดกำหนดให้สมาชิกต้องถือหุ้นรายเดือนตามอัตราที่กำหนดไว้  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์อาจพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเพื่อปรับลดอัตราการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิกหรือกำหนดให้สมาชิกหยุดถือหุ้นรายได้เดือนเป็นการชั่วคราวแล้วแต่กรณีจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ  หรือกรณีที่ข้อบังคับกำหนดให้ต้องถือหุ้นรายเดือนเป็นจำนวนที่แน่นอน ก็สามารถกำหนดหยุดถือหุ้นรายเดือนเป็นการชั่วคราว รวมถึงกรณีข้อบังคับสหกรณ์ใดกำหนดให้สมาชิกต้องถือหุ้นเพิ่มตามส่วนของเงินกู้โดยหักจากเงินกู้สมาชิก กำหนดให้สมาชิกที่ได้รับการอนุมัติปรับโครงสร้างหนี้ตามโครงการช่วยเหลือสมาชิกตามที่สหกรณ์กำหนด ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับชั่วคราวแต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีบัญชีของสหกรณ์  เว้นแต่สมาชิกประสงค์จะถือหุ้นเพิ่มโดยสมัครใจ  2.การผ่อนผันการชำระหนี้ของสมาชิก สหกรณ์อาจกำหนดมาตรการช่วยเหลือด้านหนี้สินหรือการปรับโครงสร้างหนี้สำหรับสมาชิกที่ขาดรายได้จากสถานการณ์โควิดตามแนวทางที่กรมกำหนดและตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สหกรณ์ โดยวิธีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การผ่อนผันชำระหนี้ การขยายเวลา การพักชำระหนี้ หรือการปรับโครงสร้างหนี้ โดยได้รับคำยินยอมจากผู้ค้ำประกัน รวมถึงการลดหรือยกเว้นค่าปรับให้แก่สมาชิก แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงกระแสเงินสดในการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้

สหกรณ์ที่ได้กู้ยืมมาเป็นทุนดำเนินการด้วย  รวมถึงพิจารณาว่ามีระเบียบให้กระทำได้หรือไม่เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ของสหกรณ์หรือกำหนดระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก 3. กรณีสหกรณ์ใดมีความจำเป็นต้องผ่อนผันการชำระหนี้ การขยายเวลา การพักชำระหนี้ รวมทั้งปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่สมาชิกที่ขาดรายได้จากสถานการณ์โควิดภายหลังวันสิ้นปีบัญชีสหกรณ์ คณะกรรมการฯจะต้องมีมติให้จัดทำเป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือและผ่อนผันการชำระหนี้ให้แก้สมาชิกที่มีปัญหาดังกล่าวเป็นการเฉพาะและมีกำหนดเวลาโครงการชัดเจนเพื่อกำหนดแนวทางการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ์ต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ