ตลท.- กรมบังคับคดี ลุยเชื่อมข้อมูล “ผู้ล้มละลาย-ถูกพิทักษ์ทรัพย์”

ภาพ ตลท. หุ้นไทย (SET) ตลาดหุ้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ ลุยเชื่อมข้อมูล “ผู้ล้มละลาย-ถูกพิทักษ์ทรัพย์” กับกรมบังคับคดี อำนวยความสะดวกธุรกิจ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 “ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม” บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมบังคับคดี พัฒนาระบบบริการเชื่อมต่อข้อมูลจากฐานข้อมูลของกรมบังคับคดีแก่ผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้บริการก่อนทำนิติกรรมหรือธุรกรรมการเงินตลอดจนการบังคับทรัพย์ได้อย่างสะดวก-รวดเร็ว-มีประสิทธิภาพ บนดิจิทัลแพลตฟอร์มกลางช่วยลดขั้นตอนและลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการ พร้อมสนับสนุนนโยบายดิจิทัลของรัฐบาล

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (Digital Access Platform Company Limited หรือ DAP) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนและให้บริการระบบงานกลางเพื่อรองรับและเชื่อมต่อการทำธุรกรรมในรูปแบบดิจิทัลตลอดกระบวนการ (Digital Gateway) เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการทั้งในและนอกตลาดทุน

โดยล่าสุดได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมบังคับคดี พัฒนาระบบบริการเชื่อมต่อข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลายจากฐานข้อมูลของกรมบังคับคดีบนดิจิทัลแพลตฟอร์มกลางแก่ผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้บริการก่อนทำนิติกรรมหรือธุรกรรมการเงิน ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอน และระยะเวลาที่ใช้ในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ขณะเดียวกันยังช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการลดใช้กระดาษ อีกทั้งยังสนับสนุนนโยบายรัฐบาลดิจิทัลอีกด้วย

ปัจจุบัน DAP ให้บริการระบบเชื่อมต่อระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานราชการแล้ว 3 บริการ ได้แก่ บริการเชื่อมต่อข้อมูลของกรมการปกครอง บริการชำระอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมสรรพากร และบริการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งมีผู้ใช้บริการ 23 ราย

ทั้งนี้ DAP มุ่งมั่นที่จะเชื่อมต่อกับหน่วยงานทางราชการ และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อลดภาระต้นทุนในการพัฒนาระบบของผู้ประกอบการในตลาดทุน ตลอดจนช่วยสนับสนุนและสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมและการตรวจสอบข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลให้แก่ผู้ประกอบการ ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่จะอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)

ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครใช้บริการได้ที่ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ อีเมล์ [email protected]