ลงทะเบียน “สินเชื่ออิ่มใจ” กู้ 1 แสนบาท ผ่านเว็บออมสิน เริ่มวันนี้

ออมสิน

“สินเชื่ออิ่มใจ” กู้ 100,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน ปลอดชำระเงินงวด 6 เดือน ผ่าน www.gsb.or.th เริ่ม 06.00 น. ในวันนี้ 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 06.00 น. ธนาคารออมสินจะเปิดให้บุคคลที่เป็นเจ้าของกิจการร้านอาหาร ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ขอกู้ทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 -วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

จากนั้นธนาคารจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนขอกู้ โดยผู้กู้จะต้องแนบรูปถ่ายสถานประกอบการของตนเอง พร้อมเอกสารประกอบอื่น เช่น รูปถ่ายใบเสร็จ/สัญญาเช่า/ใบทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นใดเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการประกอบกิจการและการเป็นเจ้าของ โดยสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้หลังจากลงทะเบียนแล้วภายใน 5 วันทำการ

ผู้ที่คุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื้องต้น สามารถยื่นขอกู้ได้ที่แอป MyMo ในขั้นตอนถัดไป รวมระยะเวลาอนุมัติ ไม่เกิน 7 วันทำการ โดยธนาคารจะพิจารณาวงเงินให้กู้ตามขนาดของธุรกิจ

ทั้งนี้ ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่สามารถยื่นขอกู้ตามมาตรการสินเชื่ออิ่มใจ จะต้องเป็นสถานประกอบการในพื้นที่ถาวร เช่น ร้านที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ฟู้ดคอร์ต รวมถึงร้านอาหารที่มีลักษณะเป็น Food Truck, Pop-Up Store, Booth & Kiosk เป็นต้น

Advertisment
กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 400,000 ราย
 • ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่จำหน่ายแบบถาวร
 • ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า
 • ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์
 • ภัตตาคาร
 • ร้านที่มีลักษณะเป็นบูท
 • ไม่ใช่ร้านหาบเร่ แผงลอย รถเข็น เป็นต้น

วิธีการดำเนินงาน

 • ธนาคารจะสนับสนุนเงินสินเชื่อวงเงินจำนวน 2,000 ล้านบาท
 • วงเงินสินเชื่อต่อรายสูงสุด 100,000 บาท
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี (Effective Rate)
 • ระยะเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี
 • ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินจะทำการตกลงกับสำนักงานงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีเพื่อความเหมาะสมต่อไป