ttb ตั้ง “แพตริเซีย มงคลวนิช” ขึ้นแท่นกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่ 2 พ.ย. 64

TTB ตั้ง

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)  หรือ ttb  ได้มีมติแต่งตั้ง “แพตริเซีย มงคลวนิช” เป็นกรรมการธนาคาร โดยได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย มีผลแล้วตั้งแต่ 2 พ.ย. 64

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)  หรือ ttb ได้เปิดเผยว่า หลังจากประชุมคณะกรรมการธนาคารได้มีมติแต่งตั้ง นางแพตริเซีย มงคลวนิช เป็นกรรมการธนาคาร แทนนายจุมพล ริมสาคร ที่ลาออก โดยได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

โดยรายชื่อคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)  ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้