เช็กความเข้าใจ ลักษณะแบบไหนใช่สินทรัพย์ดิจิทัล

เช็กความเข้าใจ ลักษณะแบบไหนใช่สินทรัพย์ดิจิทัล โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบการและผู้ลงทุน

 

สินทรัพย์ดิจิทัลแบ่งเป็น 2 ประเภท 

หากดูตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จะเเบ่งสินทรัพย์ดิจิทัลออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1.คริปโทเคอร์เรนซี

2.โทเคนดิจิทัล

  • คริปโทเคอร์เรนซี คืออะไร

คริปโทเคอร์เรนซี เป็นหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีความประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า บริการหรือสิทธิอื่นใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล

คริปโทเคอร์เรนซีไม่มีการกำหนดสิทธิในเหรียญ แต่ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ (ยอมรับแทนเงินสำหรับใน Community)

  • โทเคนดิจิทัล คืออะไร

โทเคนดิจิทัลเป็นหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้

  • กำหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ
  • กำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง

โทเคนดิจิทัลมีการกำหนดสิทธิในเหรียญ แบ่งออกได้เป็น 3  ลักษณะ ดังนี้ 

1.Investment  token – ใช้กำหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการ เช่น การได้เงินปันผล ส่วนแบ่งการลงทุน เป็นต้น

2.Utility token (ไม่พร้อมใช้) – ใช้กำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจงในอนาคต เช่น การกำหนดสิทธิในการเข้ารับบริการในแพลตฟอร์มที่ยังสร้างไม่สำเร็จ เป็นต้น

3.Utility token (พร้อมใช้) – ใช้กำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง   ซึ่งสามารถใช้สิทธินั้นได้ทันที

 

Non-Fungible Token (NFT) คืออะไร ? ใช่สินทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่

Non-Fungible Token (NFT) คือ การนำเทคโนโลยีมาใช้แสดงความเป็นเจ้าของหรือในสิทธิในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือที่เฉพาะเจาะจง โดยไม่สามารถใช้โทเคนดิจิทัลประเภทและชนิดเดียวกันได้  รวมถึงจำนวนเท่ากันแทนกันได้ (Non-Fungible)  เช่น ผลงานศิลปะ เพลง รูปภาพ ของสะสมเกี่ยวกับศิลปินหรือนักกีฬา เป็นต้น

  • Non-Fungible Token (NFT) แบบไหนคือสินทรัพย์ดิจิทัล

NFT ที่มีลักษณะเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลจะต้องเป็น NFT ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหนรือบริการหรือสิทธิที่เฉพาะเจาะจง ถึงจะเข้านิยามความเป็น Utility token  ซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลตาม พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ดังนั้น ธุรกรรมต่าง ๆ และการประกอบธุรกิจจึงอยู่ภายใต้การกำกับของ พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย (เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น)

  • Non-Fungible Token (NFT) แบบไหนไม่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล

NFT ที่ไม่เป็นเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลคือ NFT ที่ไม่มีการกำหนดสิทธิการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง หรือใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าบริการ หรือสิทธิอื่นใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล จะไม่เข้านิยามของสินทรัพย์ดิจิทัลและการประกอบธุรกิจจะไม่อยู่ภายใต้การกำกับของ พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

  • ผู้ประกอบการ  NFT Marketplace ต้องอยู่ภายใต้กำกับของพ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่

หากผู้ประกอบธุรกิจ NFT Marketplace สำหรับ NFT ที่เข้าข่ายสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องอยู่ภายใต้การกำกับของ พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


อย่างไรก็ตาม ตามข้อ 39/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์   เงื่อนไข  และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะไม่คัดเลือก NFT มาใช้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งนี้สำนักงานก.ล.ต.อยู่ระหว่างทบทวนหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแล NFT Marketplace

 

Digital File เช่น ไฟล์ภาพ ไฟล์เสียง เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่

หน่วยอิเล็กทรอนิกส์หากเป็นการสร้างชิ้นงานศิลปะ ในรูปหน่วยข้อมูลที่แต่ละหน่วยมีลักษณะเฉพาะ ไม่สามารถใช้หน่วยข้อมูลประเภทเดียวกันและชนิดเดียวกันและจำนวนเท่ากันเพื่อทดแทนกันได้

  1. ไม่กำหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุน ในโครงการหรือกิจการใด ๆ
  2. ไม่กำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าบริการ หรือสิทธิอื่นใด ที่เฉพาะเจาะจง
  3. ไม่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าบริการ หรือสิทธิอื่นใดหรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล

หากมีลักษณะตามข้อดังกล่าว จะไม่เข้านิยามของสินทรัพย์ดิจิทัลและการประกอบธุรกิจจะไม่อยู่ภายใต้การกำกับของ พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

*ในกรณีที่กล่าวถึงนี้เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของ Digital File

 

ที่มาข้อมูล : สำนักงาน ก.ล.ต. https://www.facebook.com/sec.or.th/posts/933599237276614

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ