บัญชีกลางปรับค่ารักษาผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน ให้สอดคล้องต้นทุนจริง

กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลางปรับเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ให้สอดคล้องกับต้นทุนจริง ชี้เบิกจ่ายค่ารักษาวันแรกเท่าที่จ่ายจริงได้ไม่เกิน 15,000 บาท เริ่ม 1 เม.ย.นี้

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง(Continuous Renal Replacement Therapy : CRRT) สำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเฉียบพลันที่อยู่ในภาวะวิกฤตมีต้นทุนสูงขึ้น ซึ่งการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม DRGs อาจส่งผลให้สถานพยาบาลได้รับการชดเชยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) (ฉบับที่ 6) เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและสะท้อนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เริ่มมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

“สำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเฉียบพลันที่อยู่ในภาวะวิกฤตและได้รับการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง (CRRT) ตามแนวทางที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ สามารถเบิกค่าบริการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง (CRRT) แยกต่างหากจาก DRGs ได้ โดยกำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในวันแรก ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลวันถัดไป และไม่เกิน 4 วัน ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินวันละ 10,000 บาท”

ขณะที่การส่งข้อมูลให้เป็นไปตามที่หน่วยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมายให้ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลเป็นผู้กำหนด โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 192 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 02 127 7000 ต่อ 6854 4441 ในวัน เวลาราชการ