การบินไทยแจ้งงดจ่ายเงินปันผลรอบปี 2564

การบินไทย

การบินไทยแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการมีมติงดจ่ายเงินปันผลรอบปี 2564 พร้อมแต่งตั้ง “ดีลอยท์” ตรวจสอบ-รับรองงบการเงินปี 2565

วันที่ 22 เมษายน 2565 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ถึงมติที่ประชุมคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท ว่า คณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท ตามคำสั่งศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 และวันที่ 21 เมษายน 2565 มีมติเรื่องสำคัญ ดังนี้1.อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

2.อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564


3.อนุมัติแต่งตั้งให้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตรวจสอบและรับรองงบการเงินปี 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ได้แก่ (1) ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3356 หรือ (2) นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6326 หรือ (3) นางสาววิมลพร บุณยัษเฐยร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 หรือ (4) นายนันทวัฒน์ สำราญหันต์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 7731 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 10,700,000 บาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ