แค่ 6 เดือน “BITKUB” ถูก ก.ล.ต. เรียกค่าปรับถึง 10 ครั้ง

บิทคับ

ก.ล.ต.เปิดเผยข้อมูลคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ “บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด” ถูก ก.ล.ต. ลงดาบเปรียบเทียบปรับถึง 10 ครั้ง ในระยะเวลา 6 เดือน รวมเงินที่จ่ายค่าปรับ 6.69 ล้านบาท

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานข้อมูลการบังคับใช้กฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กรณีคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ ได้มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ในช่วงเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 รวมกว่า 10 ครั้ง คิดเป็นมูลค่าเงินที่ต้องจ่ายรวม 6,695,000 บาท

1.วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 1/2564 ตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2564 บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ยินยอมให้บุคคลที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงาน โดยเปรียบเทียบปรับไป 190,000 บาท

Advertisement

2.วันที่ 21 ธันวาคม 2564 มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 2/2564 ตามมาตรา 30 พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าในระบบที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเมื่อทำธุรกรรมเท่านั้น (cold wallet) น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าทั้งหมดที่เก็บรักษาไว้ เป็นเวลา 33 วัน โดยเปรียบเทียบปรับไป 858,000 บาท

3.วันที่ 21 ธันวาคม 2564 มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 2/2564 ตามมาตรา 30 พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (trading rules) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยหยุดซื้อขายเหรียญดิจิทัลสกุล JFIN Coin (JFIN) และ Infinitus (INF) ชั่วคราว โดยเปรียบเทียบปรับไป 300,000 บาท

4.วันที่ 21 ธันวาคม 2564 มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 2/2564 ตามมาตรา 30 พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2564 บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล มีระบบงานในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (compliance) ไม่รัดกุมเพียงพอที่จะทำให้บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Advertisement

กล่าวคือ ไม่กำกับดูแลให้ฝ่ายผลิตภัณฑ์ติดตามคุณสมบัติของเหรียญดิจิทัลสกุล CTXC จึงไม่ได้ update version ของเหรียญ ทำให้เหรียญดังกล่าวที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบิทคับไม่สามารถซื้อขายได้ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น และมีการปรับตัวของราคาผิดปกติอย่างมาก โดยเปรียบเทียบปรับไป 230,500 บาท

5. วันที่ 21 ธันวาคม 2564 มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 2/2564 ตามมาตรา 30 พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล มีระบบงานที่ช่วยเสริมสร้างและรักษากลไกการทำงานของระบบซื้อขายให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย(surveillance) ไม่รัดกุมเพียงพอที่จะทำให้บิทคับทราบธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายเป็นการผลักดันราคาจากการแจ้งเตือนของระบบในทันที โดยเปรียบเทียบปรับไป 1,265,000 บาท

6. วันที่ 21 ธันวาคม 2564 มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 2/2564 ตามมาตรา 30 พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2564 บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“บิทคับ”) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล มีระบบงานที่เกี่ยวกับการรับและจัดการข้อร้องเรียน และการจัดให้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

Advertisement

รวมทั้งจำนวนและความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่เหมาะสมและเพียงพอให้บิทคับประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปรียบเทียบปรับไป 160,500 บาท

7. วันที่ 21 ธันวาคม 2564 มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 2/2564 ตามมาตรา 30 พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล มีระบบงานที่รองรับการรวบรวมและประเมินข้อมูลลูกค้าไม่เหมาะสมและเพียงพอให้บริษัท บิทคับ ประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปรียบเทียบปรับไป 398,500 บาท

8. วันที่ 21 ธันวาคม 2564 มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 2/2564 ตามมาตรา 30 พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล ในช่วงเดือนมกราคม 2564 บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล รายงานเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศที่มีความสำคัญ ประเภทระบบหยุดชะงัก (system disruption) ต่อสำนักงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ประกาศกำหนด เป็นจำนวน 6 ครั้ง โดยเปรียบเทียบปรับไป 454,000 บาท

9. วันที่ 21 ธันวาคม 2564 มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 2/2564 ตามมาตรา 30 พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล ระหว่างวันที่ 2 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2564 บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล มีระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ระบบรับฝากและถอนทรัพย์สิน และระบบการแสดงยอดทรัพย์สินของลูกค้า ไม่เหมาะสมและเพียงพอให้บิทคับประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยเปรียบเทียบปรับไป 305,000 บาท

10. วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 4/2565 ตามมาตรา 30 พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล ในการจดทะเบียน Bitkub Coin (เหรียญ KUB) เข้าซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“BO”) BO

โดยคณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลพิจารณาและมีมติอนุมัติเหรียญ KUB เข้าซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing Rule) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไม่ได้คำนึงถึงมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (COI) โดยเปรียบเทียบปรับไป 2,533,500 ล้านบาท

ทั้งนี้คณะกรรมการเปรียบเทียบได้กำหนดค่าปรับรายวันจนกว่าบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด จะปฏิบัติในเรื่องที่ฝ่าฝืนกฎหมายให้ถูกต้อง ทั้งนี้ค่าปรับที่ปรากฏดังกล่าวยังไม่รวมจำนวนค่าปรับรายวันตั้งแต่วันถัดจากวันที่เปรียบเทียบความผิดจนถึงวันที่บริษัทได้ปฏิบัติถูกต้องภายในกำหนดเวลาตามการเปรียบเทียบความผิด

หมายเหตุ เงินค่าปรับตามการเปรียบเทียบความผิดอาญา ค่าปรับทางแพ่ง และเงินชดใช้เท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการกระทำความผิดพร้อมดอกเบี้ย สำนักงาน ก.ล.ต. นำส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน