เปิด 5 รายชื่อบอร์ด Bitkub ก.ล.ต.เชือด สั่งปรับรายละ 2.53 ล้าน

สินทรัพย์ดิจิทัล

ก.ล.ต.ลงดาบบริษัท “บิทคับ ออนไลน์” และคณะกรรมการ 5 ราย สั่งปรับเป็นเงินรายละ 2.53 ล้านบาท รวมกว่า 15.2 ล้านบาท เหตุอนุมัติเหรียญ KUB เข้าซื้อขายไม่เป็นไปตามเกณฑ์คัดเลือก-ไม่ได้คำนึงถึงมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามข้อมูลการบังคับใช้กฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบ มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 4/2565 แก่บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (BO) โดยปรับเป็นเงิน 2.53 ล้านบาท ตามมาตรา 30 พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล เนื่องจากกระทำในการจดทะเบียน Bitkub Coin (เหรียญ KUB) เข้าซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด

โดยคณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลพิจารณาและมีมติอนุมัติเหรียญ KUB เข้าซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing Rule) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไม่ได้คำนึงถึงมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (COI)

Advertisement

โดยรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ที่สำนักงาน ก.ล.ต.ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ ประกอบด้วยทั้งหมด 5 รายดังนี้

– นายอรรถกฤต ชิมผลาพิบูลย์ มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 5/2565 โดยปรับเป็นเงิน 2.53 ล้านบาท ตามมาตรา 94 พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล ในฐานะประธานกรรมการในคณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด มีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะนำมาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล กระทำการหรือละเว้นกระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำ

เป็นเหตุให้ BO คัดเลือก Bitkub Coin (เหรียญ KUB) เข้าซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing Rule) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไม่ได้คำนึงถึงมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (COI) และที่เหลืออีก 4 รายคือ

Advertisement

– นายพงศกร สุตันตยาวลี มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 6/2565 โดยปรับเป็นเงิน 2.53 ล้านบาท
– นายปิยพงษ์ โคตรชนะ มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 7/2565 โดยปรับเป็นเงิน 2.53 ล้านบาท
– นายสุกฤษฏิ์ พุทธวิริยะ มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 8/2565 โดยปรับเป็นเงิน 2.53 ล้านบาท
– นายนิธิวัฒน์ มณีสินธุ์ มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 9/2565 โดยปรับเป็นเงิน 2.53 ล้านบาท

สำหรับทั้ง 4 รายนี้ ในฐานะกรรมการในคณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“BO”) มีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะนำมาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล กระทำการหรือละเว้นกระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำ เป็นเหตุให้ BO คัดเลือก Bitkub Coin (เหรียญ KUB) เข้าซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing Rule) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไม่ได้คำนึงถึงมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (COI)

ทั้งนี้คณะกรรมการเปรียบเทียบได้กำหนดค่าปรับรายวันจนกว่าบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด จะปฏิบัติในเรื่องที่ฝ่าฝืนกฎหมายให้ถูกต้อง ทั้งนี้ค่าปรับที่ปรากฏดังกล่าวยังไม่รวมจำนวนค่าปรับรายวันตั้งแต่วันถัดจากวันที่เปรียบเทียบความผิดจนถึงวันที่บริษัทได้ปฏิบัติถูกต้องภายในกำหนดเวลาตามการเปรียบเทียบความผิด

Advertisement