MAJOR ซื้อหุ้น “เวิร์คพอยท์ฯ-เถ้าแก่น้อยฯ” เดินหน้าถือครองสัดส่วน 10%

เงินบาท-ตลาดหุ้น-02

MAJOR แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯชี้แจงความคืบหน้าแผนซื้อหุ้น “เวิร์คพอยท์ฯ-เถ้าแก่น้อย” แล้วมูลค่ารวม 1,960 ล้านบาท ลุยเพิ่มถือครองบริษัทละ 10%

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAJOR แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ WORK ประมาณร้อยละ 10 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด จากผู้ถือหุ้นซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทในมูลค่าประมาณ 1,200 ล้านบาท

               

(2) บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TKN ประมาณร้อยละ 10 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด จากผู้ถือหุ้นซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทในมูลค่าประมาณ 1,200 ล้านบาท

ล่าสุด ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 บริษัทได้ถือหุ้นในบริษัทข้างต้น ดังนี้

(1) บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 36,138,200 หุ้น ซึ่งเป็นการทยอยซื้อหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามราคาซื้อในตลาด อยู่ระหว่างช่วงราคา 22.41-29.81 บาทต่อหุ้น คิดเป็นราคาซื้อในตลาดเฉลี่ย 24.99 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวมประมาณ 903 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการถือหุ้นใน WORK เท่ากับร้อยละ 8.18 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ WORK

(2) บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 133,900,000 หุ้น ซึ่งเป็นการทยอยซื้อหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามราคาซื้อในตลาด อยู่ระหว่างช่วงราคา 7.06 ถึง 8.26 บาทต่อหุ้น คิดเป็นราคาซื้อในตลาดเฉลี่ย 7.89 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวมประมาณ 1,057 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการถือหุ้นใน TKN เท่ากับร้อยละ 9.70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ TKN

รวมมูลค่าที่ได้ทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทั้งสิ้นประมาณ 1,960 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะดำเนินการสำหรับมูลค่าที่เหลือจำนวนประมาณ 440 ล้านบาท ตามมติอนุมัติของคณะกรรมการต่อไป