GULF เก็บหุ้น INTUCH เพิ่มเป็น 46.07%

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF

ก.ล.ต.รายงาน GULF ซื้อหุ้น INTUCH อีก 1.4217% เพิ่มสัดส่วนถือครองเป็น 46.0758% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ถึงการได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยพบว่า มีรายงานการได้มาซึ่งหุ้นของ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH โดย บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 1.4217% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 46.0758% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ขณะที่จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 1.4217% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 46.0758% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ ปัจจุบัน GULF เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ใน INTUCH โดยก่อนหน้าธุรกรรมนี้ GULF ถือครองหุ้นทางตรงใน INTUCH อยู่ทั้งสิ้น 1,122,383,763 คิดเป็นสัดส่วน 35%