สยามพิวรรธน์ ดีเดย์ขายหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ วันนี้

สยามพิวรรธน์ ดีเดย์ขายหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ วันนี้

สยามพิวรรธน์ ขายหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ให้ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 4-5 และ 8-9 สิงหาคมนี้ ชูอัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรก 5.50% ต่อปี

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำ เปิดเผยว่า นับเป็นครั้งแรกตลอดระยะเวลากว่า 63 ปีของสยามพิวรรธน์ ผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำระดับโลก กับการเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Perpetual Bond) ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) ระหว่างวันที่ 4-5 และ 8-9 สิงหาคมนี้

ลงทุนขั้นต่ำเท่าไร ?

ลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท ทวีคูณ 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรก 5.50% ต่อปี และบริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้เมื่อครบกำหนด 5 ปีเป็นต้นไป

โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิตเรตติ้งระดับ Investment Grade ตอกย้ำถึงผลการดำเนินงานที่มั่นคงของบริษัท พร้อมทั้งฐานะทางการเงินอันแข็งแกร่ง และความสามารถของทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน หากใครไม่อยากพลาดโอกาสการลงทุนครั้งสำคัญในตราสารคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายในระยะยาว พร้อมร่วมเดินหน้าเติบโตไปกับความสำเร็จในอนาคตของสยามพิวรรธน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยวันนี้ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

Advertisment

คำเตือน

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อนกว่าหุ้นกู้ปกติ โดยมีความเสี่ยงที่ระดับ 7 จากทั้งหมด 8 ระดับ

ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับชำระคืนเงินต้น เว้นแต่ผู้ออกตราสารหนี้จะเลิกกิจการ หรือมีการไถ่ถอนตราสารหนี้คืนก่อนกำหนด

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใด ๆ ก็ได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทน ตามที่คาดหวังและไม่มีสิทธิฟ้องร้อง

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิคล้ายทุนนี้ไม่มีเงื่อนไขการผิดนัดไขว้ (cross-default) ทำให้เมื่อผู้ออกตราสารหนี้ผิดนัดชำระหนี้เจ้าหนี้อื่นจะไม่ถือว่าผิดนัดชำระตราสารหนี้นี้ด้วย

Advertisment

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิคล้ายทุนนี้มีสภาพคล่องต่ำเมื่อเปลี่ยนมือในตลาดรอง ทำให้เมื่อผู้ลงทุนต้องการขาย ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายได้ในราคาและ/หรือเวลาที่คาดหวัง

ในกรณีที่บริษัทผู้ออกตราสารล้มละลาย หรือเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ หรือเลิกกิจการ ผู้ลงทุนจะได้รับชำระหนี้ภายหลังเจ้าหนี้สามัญ เจ้าหนี้มีประกัน เป็นต้น

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะหุ้นกู้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่หนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ แต่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีระยะเวลาพอสมควรในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน

โดยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นการสรุปบางส่วนจากข้อมูลที่ปรากฏในร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ดังนั้น ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้จึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ การเสนอขายตราสารหนี้จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลบังคับใช้แล้ว และได้จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุนแล้ว