โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ” ประธานศาลฎีกาคนใหม่

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ  โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ” ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลฎีกา ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

โดยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกาให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา แทน นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ที่จะพ้นจากตำแหน่งประธานศาลฎีกา ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 เป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

ลงนามผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งปธ.ศาลฎีกาคนใหม่

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ