ศักดิ์สยาม หารือ JICA Thailand สานต่อความร่วมมือ 

ศักดิ์สยาม ให้ Mr. MORITA Takahiro, Chief Representative, JICA Thailand เข้าพบและหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง JICA และกระทรวงคมนาคม 

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ Mr. MORITA Takahiro, Chief Representative, JICA Thailand เข้าพบในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ และแนะนำ Chief Representative คนใหม่ Mr. SUZUK Kazuya และได้หารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง JICA และกระทรวงคมนาคม 

Mr. MORITA ได้อำลารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในโอกาสพ้นจาก

ตำแหน่งหน้าที่ และได้แนะนำ Chief Representative คนใหม่ Mr. SUZUKI Kazuya พร้อมนี้ได้รายงานถึงความคืบหน้าโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง JICA และกระทรวงคมนาคม อาทิ โครงการ M-MAP2 (โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ที่ได้ร่วมศึกษากับกรมการขนส่งทางราง และสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) 

โครงการความปลอดภัยทางถนน โดยสนับสนุนการบริหารจัดการและโครงสร้างการดำเนินงานให้กับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม (TSOC) หน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ของกระทรวงคมนาคม 

และโครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานโครงการอุโมงค์ในประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคนิควิศวกรรมร่วมกับกรมทางหลวง เป็นต้น 

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่โครงการบางซื่อในระยะถัดไป ทั้งการกำหนดขอบเขตสำหรับให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนแบบ PPP และการจัดตั้ง Smart Service Company (SSC) เพื่อรองรับพันธกิจการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะและการหมุนเวียนการใช้พลังงานในพื้นที่โครงการ เพื่อให้โครงการบางซื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนา Smart City และ Transit-oriented Development (TOD) เต็มรูปแบบของประเทศไทย

พร้อมกันนี้ ทางกระทรวงคมนาคมได้นำเสนอถึงแนวคิดการพัฒนาเชิงธุรกิจของโครงการ Land Bridge ชุมพร-ระนอง ซึ่งจะเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำที่สำคัญของภูมิภาค และเป็นโครงการที่สนับสนุนแนวคิดในการพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้อวยพร Mr. MORITA Takahiro และขอบคุณสำหรับการสนับสนุนภารกิจของกระทรวงคมนาคมมาตลอดเวลาในห้วงเวลาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย รวมถึงการผลักดันนโยบายให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในหลายโครงการ และพร้อมสานต่อการทำงานร่วมกับคณะผู้แทน JICA Thailand ต่อไป