โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “นารี ตัณฑเสถียร” ดำรงตำแหน่ง อัยการสูงสุด

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศวุฒิสภา โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง นางสาวนารี ตัณฑเสถียร ดำรงตำแหน่ง อัยการสูงสุด มีผล 1 ตุลาคม 2565 

วันที่ 27 กันยายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศวุฒิสภา เรื่องแต่งตั้งข้าราชการอัยการ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่ง อัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานวุฒิสภา

แต่งตั้งอัยการสูงสุด